Autopilot nesre?u, dok okomito odstupanje od pravaca kretanja

Autopilot je definiran kao
mehani?ki, elektri?ni ili hidrauli?ni sustav koji se koristi za vo?enje brodova
bez pomo?i ?ovjeka. Brod koristi autopilot za vožnju tijekom putovanja, osim
kad plovi u zatvorenim vodama ili manevriranje u luci. Brodsko putovanje može
trajati nekoliko dana i velik dio se odvija na otvorenom moru gdje se autopilot
koristi cijelo vrijeme. Iako je brodski most, gdje se autopilot nalazi, uvijek pod
nadzorom ?asnika, potrebno je osigurati da je autopilot siguran i pouzdan alat
u njegovim rukama. Održavanje broda tijekom vožnje nije lagan zadatak jer su
brodovi izloženi teškim vremenskim uvjetima i djeluju u ekstremnim situacijama,
vjetar, more, morska struja i sl., neki su od ?imbenika koji utje?u na
odstupanje broda od željenog smjera. Zadatak autopilota je zadržavanje broda na
putu, ne gube?i kontrolu u svim situacijama i istodobno minimiziraju?i
odstupanja od željenog smjera bez obzira na uzrok. Da bi to postigao, autopilot
mora imati pravilnu konfiguraciju tako da bi bio u mogu?nosti izvršiti svoje
najbolje sposobnosti u skladu sa situacijom. Ovakvu idealnu situaciju nije lako
posti?i jer su vremenske kombinacije vjetra, mora, morske struje itd. a isto
tako i na koji je na?in utovaren broda utje?u na zadani pravac broda. Štoviše,
autopilot ure?aj je dizajniran da radi na gotovo bilo kojoj vrsti broda, tako
da njegova izvedba nije ista za svaki 
tip broda. Stvarna u?inkovitost ure?aja mjeri se pomo?u parametara kao
što su gubitak upravljanja, vertikalna i kutna odstupanja, dodatna udaljenost
itd.,Sve ovo je usko povezano s opasnim situacijama na moru ili zna?ajnim
gubicima goriva i vremena. Gubitak upravljanja, kombiniran s otkazivanjem
generatora, može uzrokovati ozbiljnu nesre?u, dok okomito odstupanje od pravaca
kretanja (pogreška prijelaza) dovodi do neželjenih pristupa opasnim zaprekama. Tako?er,
pogrešna prilagodba pove?ava ukupnu udaljenost putovanja, potrošnju goriva,
odgodu vremena i ve?e troškove putovanja. S obzirom na gore navedeno, vrlo je
teško razviti metodu koja uzima u obzir sve utjecaje i sposobnost da se  maksimalno iskoriste performanse na svakom
brodu, pod bilo kojim vremenskim uvjetima i na?inima utovara. Idealna situacija
bila bi razvoj takvog ure?aja koji bi “razumio” svoju okolinu
(vrijeme, na?in utovara i brojeve brodova) i pravilno se prilagodio,
reagiraju?i na bilo kakve promjene. Iako takav ure?aj još nije razvijen,
tvrdimo da je izvedba na sli?an na?in izvediva, pod uvjetom da ?e
konvencionalni ure?aj biti opremljen nekim dodatnim zna?ajkama navedenim u
nastavku

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out