Bo?aziçi ölçe?indeki firma mensuplar?n?n da bu verilecek e?itimlerden

 Bo?aziçi Üniversitesive Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanl???n?n beraber yürüttü?ü projede KOB?’lerile beraber, teknoloji ve sanayi firmalar?na ortakla?a e?itim verecekler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanl???, Bo?aziçi Üniversitesi’ninde aralar?nda bulundu?u on ara?t?rma üniversitesi ve be? aday üniversite bünyesindekie?itim merkezlerindeki, Ar-Ge, bilgi teknolojileri, inovasyon yönetimie?itimlerine ba?lanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Faruk Özlü, Sanayi 4.0′?netkisiyle tüm dünyada teknoloji yar???n?n h?zland???n?, Türkiye’nin teknolojiyar???n?n gerisinde kalmayaca??n? tam tersi öncüsü olaca??n? ifade etti. Yap?lanbu i?birli?inin temel hedefinin insan kayna?? yeti?tirmek oldu?unu söyledi.Bakan Faruk Özlü, konu?mas?n?n devam?nda h?zla de?i?en veher gün teknolojinin farkl? boyutlarda de?i?ti?ini ve bu durumun insan kayna??politikalar?n? da kökünden de?i?tirdi?ini belirtti.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Konu?mas?na devam edenFaruk Özlü, Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknolojide s?çramay? kendi kaynaklar?ylayapabilece?ini belirtti ve üniversitelerin insan kayna??n? besleyen en önemlikurumlar olduklar?n? vurgulad?.KOB? ölçe?indeki firma mensuplar?n?n da bu verileceke?itimlerden faydalanmalar?n? isteyen Özlü, yapm?? oldu?umuz bu görü?melersonucunda e?itim bedelinin yüzde ellisini KOSGEB’in kar??lamas? hususunugündemimize ald?k. Bütün özel sektör Ar-Ge ve tasar?m merkezlerini, teknolojigeli?tirme bölgelerindeki firmalar?m?z? ve KOB?’lerimizi, bu önemli destek vee?itim program?na ça??rd?klar?n? ifade etti.Bakan Faruk Özlü, ileri teknoloji ile katma de?eryarat?labilece?ini, e?itimden ba?layarak yepyeni bir Ar-Ge ve inovasyon stratejisiolu?turacaklar?n? ve Türk mucizesini olu?turacaklar?n? ifade etti.