Criterii Basel III – cazul Republicii Moldova Daniela

Criteriide eficien?? a supravegherii bancare prin prisma Basel III – cazul RepubliciiMoldova DanielaDERMENGI, drd.

, specialitatea Finan?e,Academiade Studii Economice din Moldova, Chi?in?uCoordonator?tiin?ific: Victoria Cociug, dr., conf.univ. Abstract: Thisarticle is about the new requirements imposed by Basel III from the bankingsupervision perspective.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

It analyzes the new national regulatory framework andthe manner in which the Basel III requirements were reflected in it. The articlelooks over the quantitative requirements of the Basel III regarding the capitaland the banking liquidity. At the same time, the dynamic of indicators recordedby the national banking system are analyzed. The qualitative requirementsregarding the risk management system and the corporative governance in banksare analyzed as well – they are considered to bring a more serious challenge forthe banking system comparing with the quantitative requirements. Keywords: bankingsupervision, Basel III, risk managment, corporative governance, capital,banking liquidity, regulatory framework Criza financiar?mondial? din anul 2008, urmat? ulterior de criza datoriilor suverane dinUniunea European? din anul 2012, au pus în eviden?? sl?biciunile sectoruluifinanciar, implicit ale sistemului bancar. La acestea din urm? se refer? capitalizareainadecvat?, calitatea sc?zut? a portofoliilor de credite ?i rezervele delichiditate insuficiente. Aceasta a impus regândirea cadrului interna?ional dereglementare ?i supraveghere a sectorului bancar, în vederea consolid?riicapacit??ilor de gestiune a riscurilor bancare ?i a crizelor financiare. Astfel,„Comitetul Basel pentru Supravegherea Bancar? a creat noi m?suri de consolidarea sistemului financiar global, publicate drept Basel III în 2010.

” 3. BaselIII, la fel ca ?i Basel II, avea drept scop îmbun?t??irea gestion?rii risculuiprin intermediul utiliz?rii celor 3 piloni de baz?: Pilonul 1 „Cerin?e decapital”, Pilonul 2 „Supravegherea adecv?rii capitalului” ?i Pilonul 3„Disciplina pie?ii”. 3Acordul Basel III impuneo viziune extins? vizavi de administrarea riscurilor, prin trecerea de lasupravegherea bazat? pe conformitate la cea bazat? pe risc. Cerin?ele de eficien??a supravegherii bancare sunt de ordin:(1)      cantitativ:(a)    cerin?ede capital; (b)   stabilireade limite (limite maxime pentru evitarea riscului de concentrare, limite minimeale indicatorilor de lichiditate);(2)      calitativ:(a)    cadrulde administrare a activit??ii b?ncilor; (b)   politicade remunerare. De?i criza s-apropagat în Republica Moldova prin canalele economiei reale, sistemul bancarautohton a fost afectat. Aceast? concluzie este justificat? de rezultatelefinanciare ale b?ncilor comerciale, precum ?i de indicatorii de pruden??bancar? înregistra?i în anul 2009. Ulterior, schemele de sp?lare de bani, ce auavut loc prin cele trei b?nci comerciale ce se afl? în proces de lichidare, auscos în eviden?? problemele structurale ale sectorului ?i lacunele cadrului de reglementare?i supraveghere. Acordul de Asocieresemnat între Republica Moldova ?i Uniunea European? în anul 2014 presupuneprintre altele implementarea unor reforme ce ?in de reglementarea ?isupravegherea sectorului bancar autohton.

Reformele respective se traduc întranspunerea condi?iilor impuse de Basel III ?i vin într-un context na?ionalextrem de sensibil din perspectiva capacit??ilor de gestionare a riscurilorbancare.Astfel, în prezent,principala provocare pentru sistemul bancar autohton ?ine de conformarea lastandardele Basel III. Aceste standarde au drept obiectiv consolidareastabilit??ii sistemului bancar, prin aplicarea unor standarde exigente menite aîmbun?t??i capacitatatea acestuia de a absorbi ?ocurile din sectorul economic ?ifinanciar, precum ?i de a reduce riscul de contagiune dinspre sectorul financiarspre economia real?.

Noile standarde au în vederea perfec?ionareamanagementului riscurilor, cre?terea cerin?elor de transparen?? ?i publicareale institu?iilor de credit, precum ?i rezolvarea problemelor b?ncilor deimportan?? sistemic?. M?surile impun, în primul rând, standarde mai exigentepentru b?nci referitoare la adecvarea capitalului, cerin?ele de lichiditate ?iefectul de pârghie, principalul scop fiind diminuarea efectelor negative alecrizelor financiare. În vederea implement?rii Acordului Basel III, Banca Na?ional? a Moldovei(BNM) a realizat o nou? lege bancar? – Legea privind activitatea b?ncilor –care este o transpunere a legisla?iei europene ?i este o reform? asumat? deRepublica Moldova prin încheierea Acordului de Asociere cu Uniunea European?. Noualege bancar? a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2018.

1Prima etap? din Strategia de implementare Basel III a fost aprobareaRegulamentului privind cadrul de administrare a activit??ii b?ncii, care esteîn vigoare din 1 iulie 2017. Celelate acte secundare pentru punerea în aplicarea Legii ?i Regulamentului sunt în proces de consultare public? ?i urmeaz? s?fie aprobate pe parcursul anului 2018.Astfel, noul cadrul de reglementare bancar? impune b?ncilor din sistem uncadru de administrare a activit??ii cât mai eficient, care s? includ?:(1)      ostructur? organizatoric? clar?, cu linii de responsabilitate bine definite,transparente ?i coerente; (2)      proceseeficace de identificare, administrare, monitorizare ?i raportare a riscurilorla care b?ncile sunt sau ar putea s? fie expuse; (3)      unproces de evaluare a adecv?rii capitalului la riscuri (cre?terea cerin?elor decapital); (4)      unproces de evaluare a adecv?rii lichidit??ii (stabilirea limitelor), (5)      mecanismeadecvate de control intern (cerin?e privind func?ia de audit intern, func?ia deadministrare a riscurilor, func?ia de conformitate, privind persoanele afiliate?i administratorii, cerin?e noi în procesul de schimbare a ac?ionariatului);(6)      proceduriadministrative ?i contabile riguroase; (7)     reglementarea eticii deafaceri ?i a mecanismelor de remunerare (care s? promoveze ?i s? fie înconcordan?? cu o administrare s?n?toas? ?i eficace a riscurilor);(8)     competen?e noi depersonal;(9)     asigurarea stabilit??iifinanciare (instrumente noi de supraveghere ?i control din partea B?nciiCentrale).

2 Stabilitatea ?i siguran?a b?ncilor ?i a întregului sistem bancar porne?tede la capitalul institu?iilor financiare. Un nivel înalt al suficien?eicapitalului demonstreaz? capacitatea b?ncilor de a gestiona ?i de a redistribuifluxurile de mijloace b?ne?ti disponibile. 5, p.82Cerin?ele decapital potrivit Basel I acopereau doar riscul de credit, în timp ce Basel II aimpus calculul cerin?elor de capital ?inând cont de riscurile de credit, depia?? ?i opera?ional. Prevederile Basel III presupun perfec?ionarea abord?riibazate pe risc a Basel II. Asigurarea unui nivel înalt al suficien?eicapitalului este una dintre exigen?ele impuse de standardele Basel III.Potrivit noii legibancare, BNM impune formarea unui capital suplimentar (intern), m?rimea c?ruiava fi diferit? de la o banc? la alta ?i va depinde de expunerea fiec?rei b?ncila diverse categorii de riscuri (de credit, opera?ional, de pia?? ?i alteriscuri).

B?ncile vor aplica strategii ?i procese de evaluare ?i men?inere acaracterului adecvat al capitalului lor intern. Aceste reguli fac parte dinPilonul II din Standardele Basel III. Basel III presupunemodific?ri semnificative în modul de determinare a necesarului de lichiditate,care implic? dou? modele de m?surare ?i anume:(1)      cerin?ade acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) – rezerve de lichiditateadecvate pentru a permite b?ncilor s? fac? fa?? eventualelor dezechilibredintre intr?rile ?i ie?irile de lichidit??i în situa?ii de criz? grav? într-uninterval de 30 de zile – cerin?a de acoperire a necesarului de lichiditate;(2)      indicatorulde finan?are stabil? net? (NSFR) – monitorizarea riscului de credit peorizonturi de timp, inclusiv pe parcursul zilei – indicatorul de finan?arestabil? net?. Finan?are stabil? disponibil? este definit? ca por?iunea decapital ?i datorii de a?teptat s? fie de încredere pe parcursul orizontului detimp. Indicatorul de finan?are stabil? net? ar uma s? limiteze dependen?aexagerat? fa?? de finan?area interbancar? pe termen scurt, încurajând oevaluare mai bun? a riscului de finan?are asupra tuturor elementelor bilan?iere?i extrabilan?iere ?i promovând astfel stabilitatea în finan?area activit??iib?ncilor.

 Din perspectivacerin?elor de capital ?i cele de lichiditate, b?ncile din Moldova au fost înultimii ani într-o pozi?ie confortabil?. Cerin?ele decapital de la noi au fost de mult? vreme sensibil mai înalte decât în planinterna?ional. Începând cu 30 iunie 2012, b?ncile din Moldova trebuie s? de?in??i s? men?in? coeficientul suficien?ei capitalului ponderat la risc în m?rimede cel pu?in 16.0%, acesta fiind anterior 12.0%. Media suficien?eicapitalului ponderat la risc pe sistemul bancar, în perioada a.a.

2013-2017,prezentat? grafic în Fig.1, arat? c? acest indicator a înregistrat tendin?ediferite. În anul 2013, indicatorul de suficien?? a capitalului a fost 23.02%,în anul 2009 – s-a redus pân?  la 13.92%(adic? sub nivelul minim reglementat), dup? care în 2015-2017 este într-otendin?? de ascensiune continu?, de la 26.31% în 2015, la 29.

77% în 2016 ?i la31.03% în 2017. Situa?ia din anul2014 nu a fost atât o problem? de sistem, cât a fost creat? de problemele pecare le aveau Banca de Economii ?i Banca Social? cu acest indicator (acesteb?nci înregistraser? un coeficient al suficien?ei capitalului ponderat la riscîn m?rime de pu?in peste 3.0%). Sursa: elaborat de autor în baza datelor B?nciiNa?ionale a Moldovei online. citat 22 ianuarie 2018. Disponibil:

md>.Fig.1. Media suficien?ei capitalului ponderat la risc pesistem bancarîn perioada a.a.

2013-2017 (%) În ce prive?teindicatorii de lichiditate, ace?tia demonstreaz? c? sectorul bancar alRepublicii Moldova este unul supralichid. Doar în anul 2014 au existat anumitedevieri de la reglement?rile pruden?iale pe sistem, generate de situa?ia la Bancade Economii, Banca Social? ?i Unibank.În tabelul 1 sunt prezentate valorile înregistrate de rata lichidit??ii petermen lung ?i rata lichidit??ii curente. Acestea arat? c? sistemul bancarrespect? limitele impuse prin regulamentele B?ncii Na?ionale a Moldovei(principiul I ?i principiul II al lichidit??ii), ceea ce înseamn? c? exist?surse adecvate pentru sus?inerea pl??ilor aferente obliga?iunilor ?i orezisten?? sporit? a b?ncilor la eventualele ?ocuri externe. Totu?i, valorileînalte a indicatorilor de lichiditate comport? ?i anumite riscuri. De?i, pe deo parte, un nivel înalt al lichidit??ii se apreciaz? pozitiv, pe de alt? parte,men?inerea unor asemenea nivele de lichiditate presupune costuri enorme deoportunitate, generate de posibilitatea ratat? de a transforma aceste active încredite bancare pe termen lung, sus?in exper?ii. Totodat?, excesulde lichidit??i îngreuneaz? transmisia deciziilor de politic? monetar? adoptatede banca central?, care încearc? s? ajusteze instrumentele de politic? monetar?la a?tept?rile sale infla?ioniste ?i la prognoze de criz?.

La fel, impunereaunor praguri de lichiditate mai ridicate înseamn? o activitate de intermedierefinanciar? mai redus?. Institu?ional vorbind, e o reducere a func?iei sociale ab?ncilor. Economic vorbind, e o reducere a finan??rii economiei reale, deci oreducere a cre?terii economice, deci o îngreunare a ie?irii din recesiune. Altfelspus, dac? ne dorim b?nci mai lichide vom avea riscuri mai mici de a nu neputea ridica depozitele oricând le cerem, dar vom suporta costul unei cre?terieconomice reduse.Tabelul 1.

Indicatorii de lichiditate pesistem bancar                                                       în perioada a.a. 2012-2017                                              2013 2014 2015 2016 2017 Lichiditate pe termen lung (coef.) < 1 0.71 1.54 0.

70 0.64 0.61 Lichiditate curent? > 20% 33.76 22.48 41.73 49.

30 55.48       Principiul III – Lichiditatea pe benzi de scaden?a (>1)            – pân? la o lun? inclusiv       2.91 2.72          – 1-3 luni inclusiv       14.85 18.56          – 3-6 luni inclusiv       4.75 2.53          – 6-12 luni inclusiv     4.

22 2.99          – peste 12 luni     5.32 4.98 Sursa: elaborat de autor în baza datelor B?nciiNa?ionale a Moldovei online.

citat 22 ianuarie 2017. Disponibil:.

 Astfel, Basel IIInu va prezenta provoc?ri serioase pentru b?ncile din Republica Moldova dinperspectiva Pilonului 1. Cele mai principiale modific?ri vin din perspectivacadrului de administrare, care în practic? se traduce prin îmbun?t??ireacalit??ii structurii organizatorice a b?ncilor ?i a modelelor de guvernan??corporativ? bancar?.Calitateapersonalului este un punct-cheie pe care pune accent noua lege bancar?. Pentrua implementa noile cerin?e ale Basel III în mod eficient ?i calitativ, BancaNa?ional? promoveaz? în comunicare cu b?ncile o politic? de atragere aresurselor umane calificate ?i instruite.Un accent deosebitse pune de asemenea pe calitatea membrilor organelor de conducere (organul executiv?i consiliul de administrare), administratorilor ?i ac?ionariatului. În func?ie denatura ?i scopul activit??ilor b?ncii, practicile manageriale au în vedereîntreaga gam? de riscuri: riscul de credit, de lichiditate, de pia??,opera?ional, de tranzac?ie, de reputa?ie, de strategie, de conformitate, legal?i alte riscuri. Potrivit noului cadru de reglementare, soliditatea practicilormanageriale este demonstrat? de: existen?a unui personal competent, a unorpolitici adecvate, a unui program de audit propriu ?i control interncorespunz?tor cu m?rimea ?i complexitatea institu?iei, abilitatea înadministrarea riscurilor, precum ?i de existen?a unui sistem informa?ionaleficient. În general, riscurile sunt considerate bine administrate când acesteapot fi în?elese, m?surate ?i controlate ?i când banca are capacitatea de arezista impactului negativ al acestora.

9, p.16În ce prive?tenoile cerin?e privind ac?ionariatul, Banca Na?ional? urm?re?te s? identificeacei ac?ionari care demonstreaz? sl?biciuni de natur? financiar? sau influen?easupra situa?iei de ansamblu a b?ncii. În stabilirea ratingului ac?ionariatuluio aten?ie special?, se acord? ac?ionarilor semnificativi (orice persoan? fizic?sau juridic? care de?ine cel pu?in 5% din ac?iunile unei b?nci). Pentru a sedetermina m?sura în care ace?tia sunt o surs? de sprijin pentru banc? sau potconstitui un pericol poten?ial pentru întreaga activitate a b?ncii, seanalizeaz? situa?iile lor financiare. Acolo unde este cazul, în evaluareacalit??ii unor firme ac?ionare se ia în considerare ?i ratingul atribuit de oagen?ie specializat? de rating. Ac?ionarii pot fi sau nu implica?i în mod activîn opera?iunile zilnice.

Cu toate acestea ei trebuie s? fac? dovada clar? afaptului c? de?inerea unui pachet de ac?iuni nu este în detrimentul efectu?riide c?tre banc? a unor opera?iuni s?n?toase. Stabilirea ratingului pentruaceast? component? se bazeaz? pe analiza ?i evaluarea unor factori, de ordinfinanciar, managerial, de conforman?? cu prevederile legale, precum ?i ariscului de ?ar?. 9, p.16 Referitor lacerin?ele de remunerare, acestea reprezint? unul dintre nout??ile aduse deAcordul Basel III. Dac? anterior se considera c? elementele de etic? de afaceri?i mecansimele de remunerare ?in de autoreglementarea pie?ei, abuzurile conduc?torilorb?ncilor ?i dezechilibrele induse pe pia?? de aceste abuzuri au schimbatviziunea reglementatorilor. Bonusurile stabilite dup? un astfel de criteriu cumar fi volumul creditelor acordate, indiferent de riscul lor de nerambursare,pot genera crize serioase. De aceea, Basel III impune reglement?ri noi, care înnoul cadrul de reglementare na?ional sunt formulate astfel:-     cerin?e privind politica de remunerare aunei b?nci, inclusiv principiile de acordare ?i ajustare a remunera?iei,elementele fixe ?i variabile ale remunera?iei, restric?ii cu privire lautilizarea unor elemente variabile ale remunera?iei;-     raportarea c?tre BNM a informa?iilor cuprivire la num?rul persoanelor pe banc? care sunt remunerate cu cel pu?in 1(un) milion de lei într-un exerci?iu financiar, inclusiv informa?ii cu privirela responsabilit??ile ?i domeniul de activitate în care sunt implicate acestepersoane;-     raportarea c?tre BNM a informa?iiloragregate cu privire la remunerare, care se vor utiliza pentru a determinatendin?ele ?i practicile în materie de remunerare la nivelul sistemului bancardin Republica Moldova;-     BNM î?i asum? dreptul s? impun? restric?iicu privire la tipul ?i caracteristicile instrumentelor de remunerare variabilesau poate interzice utilizarea unor astfel de instrumente, atunci cândconsider? necesar.  Supraveghereabancar? trebuie s? con?in? un arsenal de strategii ?i reglement?ri prin carestatul garanteaz? viabilitatea sistemului bancar ?i respectiv stabilitateasistemului financiar.

Întreprincipiul „libert??ii antreprenoriale ?i propriet??ii private” ?i principul„supravegherii bancare în vederea asigur?rii echilibrului financiar” trebuie s?existe un paravan sub?ire. B?ncile licen?iate trebuie s? depun? eforturi învederea reducerii riscurilor de neconformitate ?i s? fie prudente în deciziile?i strategiile lor de afaceri.  Noul Acord BaselIII are drept obiectiv consolidarea stabilit??ii sistemului bancar, prinaplicarea unor standarde exigente menite a îmbun?t??i capacitatatea acestuia dea absorbi ?ocurile din sectorul economic ?i financiar, precum ?i de reducere ariscului de contagiune dinspre sectorul financiar spre economia real?. 7 Noile standarde au în vederea perfec?ionareamanagementului riscurilor, cre?terea cerin?elor de transparen?? ?i publicareale institu?iilor de credit, precum ?i rezolvarea problemelor b?ncilor deimportan?? sistemic?. Diferen?a major?fa?? de precedentele acorduri este reprezentat? de sfera de acoperire multextins?, m?surile fiind deopotriv? micropruden?iale (vizeaz? riscurileindividuale ale b?ncilor) ?i macropruden?iale (vizeaz? ansamblul sistemuluibancar). 8, p.58Racordarea la cerin?ele reglement?rilor Uniunii Europeneimpune sistemul bancar autohton s? treac? de la supravegherea bazat? peconformitate la cea bazat? pe risc. Noua legebancar? va asigura o armonizare a legisla?iei na?ionale cu cea european? ?i vainduce bunele practici de gestionare a riscurilor bancare.

Actualelecircumstan?e din sectorul bancar impun o coeren?? sistemic? a reglement?rilorBNM ?i o consolidare a capacit??iloe de interven?ie. LISTA REFERIN?ELOR BIBLIOGRAFICE1.     Legea nr.202 privind activitateab?ncilor din 06.

10.2017. Monitorul Oficial al RepubliciiMoldova nr.

434-439 din 15.12.2017.2.     Regulamentul privind cadrul deadministrare, aprobat prin Hot?rârea Comitetului Executiv nr.

146 din 07.06.2017.Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.201-213 din 23.06.17.

3.     Strategia de implementare astandardelor BASEL III, http://bnm.md/ro/content/strategia-de-implementare-standardelor-bsel-iii-prin-prisma-cadrului-legislativ-european4.     COBZARI, Ludmila, CUCU Mariana. Aspecte privindstabilitatea sistemului bancar, Chi?in?u: EdituraASEM, 2008. 225 p.

ISBN 978-9975-75-398-25.     DARDAC, Nicolae, MOINESCU, Bogdan. Politici monetare ?i tehnici bancare – note de curs, Bucure?ti: 2007.153 p.6.     GRIGORI??, Cornelia. Activitatea bancar?, Chi?in?u: Editura Cartier, 2002. 432 p.

ISBN9975-79-256-17.     JORA, Octavian-Dragomir, BUTISEACA, Alexandru. The political philosophy and the politicaleconomy of public regulation. An apropos on the ultimate cause of the currentcrisis. În: Romanian Economic andBusiness Review, 2010, ISSN1842-24978.     NUCU, Anca Elena, Provoc?rile BaselIII pentru sistemul bancar românesc.

În: Economieteoretic? ?i aplicat?, 2011, pp.57-68, ISSN 1841-86789.     WALTER, Stefan.

Basel III: StrongerBanks and a More Resilient Financial System, Conference on Basel III, FinancialStability Institute, Basel, 2011, https://www.bis.org/speeches/sp110406.htm