Cumhuriyet ve rahmetli validesine edilen galiz küfürleri söylemekten

Cumhuriyet Halk Partisi’nin
36. Ola?an Kongresinde seçilen terör destekçisi ?stanbul ?l Ba?kan?
Kaftanc?o?lu’na Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an
sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin
terör yanl?s? ?stanbul il ba?kan? Kaftanc?o?lu üzerinden CHP’ye sert sözlerle
tepki gösteren Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an,
Cumhuriyet Halk Partisi’nde koltuk kavgalar?n?n ya?and???n? fakat AK Parti’de
ise istiklal ve istikbal mücadelesi verildi?ini ifade ederek dava ahlak?na sahip
kadrolarla yürüdüklerini aç?klad?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

KAFTANCIO?LU TAM B?R FAC?A!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin
ba??nda yer alan K?l?çdaro?lu’nun faaliyetlerini ve ifadelerini üzüntüyle takip
ettiklerini aç?klayan Erdo?an, en son olarak ?stanbul’da terör destekçisi il
ba?kan?n?n seçilmesini facia olarak de?erlendirdi. Kaynak: Cumhurba?kan?
Erdo?an’dan terör destekçisi Kaftanc?o?lu’na sert tepki!

K?M?NLE YOLDA?SIN EY KILIÇDARO?LU!

Kaftanc?o?lu’nun atm?? oldu?u skandal tweetlere de
tepki gösteren Cumhurba?kan? Erdo?an, Kaftanc?o?lu’nun halk? galeyana getiren
ve devlete kar?? skandal bir ?ekilde sald?ranlar? destekleyen tweetlerle
yap?lan vandall??a sahip ç?kt???n? dile getirdi. Kaftanc?o?lu’nun Fethullahç?
Terör Örgütü taraf?ndan haince planlanan 15 Temmuz darbe giri?iminde hayat?n?
kaybeden cesur kahramanlara kar?? ise hakaret etti?ini belirten Erdo?an, 15
Temmuz’u itibars?zla?t?rd???n? aktard?. CHP ?stanbul ?l Ba?kan?
Kaftanc?o?lu’nun ‘?nand???n?z Allah’?n?z sizin de belan?z? versin.’ ifadesine
kar?? ise Erdo?an, K?l?çdaro?lu’na seslenerek kiminle yolda? oldu?unun ortada
oldu?unu söyledi.

KEND?LER?YLE B?RL?KTE BATIRACAKLAR

Kaftanc?o?lu’nun e?inin de kendisinden a?a??
kalmad???n? aktaran Erdo?an, kendisine ve rahmetli validesine edilen galiz
küfürleri söylemekten hicap duydu?unu ifade ederek marjinal derneklerin ba??nda
olan ki?ilerin partinin ba??na geçmesiyle birlikte oralar? da bat?raca??n?
aktard?. Ayr?ca Erdo?an, Kemal K?l?çdaro?lu’nun lider oldu?u parti içinde
tencere kapak misali herhalde böyle bir il ba?kan? yak??t???n? ifade etti.

 

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out