Dalam dalam kehidupan manusia dan individu(Watt, 2005). Kemahiran

Dalam abad ke 21 ini, pembangunandalam berbagai disiplin ilmu telah mengalami perubahan dan perkembangan yangmemerlukan perubahan dan pengubahsuaian seiring dengan perubahan dunia. Dalamsistem pendidikan, perubahan ini telah diserap dan diubah mengikut perkembangandan keperluan sistem pendidikan abad ke 21. Dalam sistem pembelajaran danpengajaran pada abad ke-2, para guru perlu menyediakan dan membekalkan muriddalam berbagai ilmu pelajaran.

Malahan, para guru juga perlu menerap berbagaikemahiran seperti aspek literasi era digital, pemikiran kritis, kreatif daninovatif, komunikasi berkesan serta kerohanian perlu dititikberatkan(Dan & Abad, 2015).Oleh yangdemikian, murid sekolah perlu diserapkan dengan kemahiran-kemahiran yangdiperlukan dengan melakukan pengubahsuaian dan penambahbaikan dalam pendekatanpengajaran dan pembelajaran dalam menyediakan murid yang berkemahiran abadke-2. Ini kerana, mereka akan menempuh cabaran-cabaran yang memerlukan dayapemikiran yang tinggi. Dalam aspek pembelajaran yang bercirikan pemikirankritikal, penyelesaian masalah, kemahiran metakognitif, literasi era digital,pemikiran inventif, komunikasi efektif dan produktiviti tinggi(Dan & Abad, 2015). Ini semua adalahagenda-agenda dalam cabaran abad ke-21 yang perlu diterapkan dalam sistempendidikan.Mata pelajaranMatematik merupakan satu mata pelajaran yang memberi satu pengajaran dalammenyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan. Kebolehan untuk menyelesaikanmasalah memberi banyak kepentingan dalam kehidupan manusia dan individu(Watt,2005).

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Kemahiran merupakan satu entiti yang membolehkan manusia mencapaikejayaan dalam kehidupan. Namun demikian, kemahiran ini akan tercapai dalammengatasai segala cabaran adalah dengan kemampuan mengatasi menyelesaikan suatumasalah. Hal ini kerana masalah merupakan sebahagian daripada kehidupan manusiadan masalah ini senantiasa akan berubah mengikut keadaan. Namun demikianpenguasaan kemahiran ini memerlukan satu perubahan dalam diri murid untukmempelajari mata pelajaran ini. Penerapan sifat Matematik dalam sanubari muridbergantung kepada sikap dan minat murid tersebut terhadap matapelajaran ini.Perubahan ini sangat mempengaruhi pembelajaran dan pengajaran Matematik dalambilik darjah. Memang kita mendengar keluhan-keluhan daripada berbagai pihaktentang kesukaran dan penguasaan Matematik dalam negara ini (Kamel, 2002). Ramai muridberanggapan bahawa mata pelajaran Matematik adalah sukar untuk dikuasai.

Sehubungan dengan itu, bukan semua murid dapat menguasai mata pelajaran ini danmendapat pencapaian yang membanggakan, tetapi terdapat segolongan murid yangterus mengalami keciciran walaupun berdepan dengan tajuk-tajuk yang mudah.Menurut Sabri Ahmad (2006) pembelajaran dapat dibahagikan kepada dua bahagianiaitu pembelajaran bagi memproses maklumat dan pembelajaran bagi menggunakanpengalaman yang telah dikuasai dan tersimpan di dalam ingatan.Sehubungandengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM) telah melaksanakan transformasi pendidikan melalui Pelan PembangunanPendidikan Malaysia(PPPM) 2013-2025. Melalui pelan ini, KPM telah menggubalsatu kurikulum yang baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah(KSSM) danKurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) (KPM, 2012). Kedua-dua kurikulumini merupakan penanda aras keberkesanan pendidikan abad ke-21 selaras denganhasrat KPM dalam mentransformasikan pendidikan melalui PPPM.

Tambahanlagi,  kurikulum baru ini telah dirangkamengikut standard antarabangsa dalam melahirkan masyarakat murid yang keluardaripada sistem persekolahan negara akan memiliki suatu kemahiran yang menjadisatu keperluan dan kemestian untuk bersaing di peringkat global. Kurikulum inimerangkumi dimensi intelek, emosi dan fizikal setiap murid. Selain itu, ia jugamemberi penekanan kepada aplikasi pengetahuan, perkembangan pemikiran kritis,kreatif dan inovatif(Noor Erma Abu & Eu, 2014).

Ini akan membantu muridterlibat dalam aktiviti sukan dan kurikulum dengan lebih berkesan.Memahiri operasiasas seperti tambah, tolak, darab, dan bahagi adalah amat penting dalam matapelajaran Matematik kerana ia merupakan asas kepada segala perkiraan yang bakaldilakukan oleh murid disepanjang persekolahan mereka kelak. Kini kerajaan telahmenyelitkan soalan berbentuk kemahiran berfikir aras tnggi (KBAT) atau ‘HOTS’ (higher order thunking skill question)dalam setiap peringkat peperiksaan.

Penerapan pemikiran aras tinggi dalampengajaran Matematik sangat perlu kerana guru mempunyai kebolehan untukmengurangkan kekeliruan dan meningkatkan minat murid terhadap tugasan yangdiberi.Pengaruh sikapdan motivasi dalam pencapaian murid terhadap mata pelajaran berkait rapatdengan prestasi murid secara keseluruhan dan peningkatan pencapaian muridsepanjang hayat.