Gençleri geçmi?te helak olduklar? ve Lut k?ssas?ndan dolay?

Gençleri böyle zehirliyor

Kendisini ‘Antikapitalist Müslüman’ olarak tan?nan ilahiyatç? yazar ?hsan
Eliaç?k, ?slamiyet’in e?cinselli?e kar?? olmad???n? ileri sürdü.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Eliaç?k, “Osmanl? da bile zenne (e?cinsellik) hukuku üretilmi?ti, padi?ah?n
önünden resmi geçit yaparlard?. Toplumsal bir kesim olarak tan?n?rlard?. Evliya
Çelebi Seyehatnamesi’nde anlat?r” dedi.

“?slam’da LBT? bireylerin yeri nedir?” sorusuna Eliaç?k, “LBT?
bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak ve
özgürlükler bak?m?ndan e?it görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin
resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i, ?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti
de olamaz” yan?t?n? verdi.

Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex (lgbti) sitesine konu?an
Eliaç?k, “?slam’da LGBT? bireylerin yeri nedir?” sorusunu ?öyle yan?tlad?, “Yayg?n
dinî kanaate göre, geçmi?te helak olduklar? ve Lut k?ssas?ndan dolay? da
lanetlenmeleri gerekti?i yönündedir. Bu do?ru bir görü? de?il. Lut k?ssas?nda
d??lanan ?ey bask?, zulüm ve zorbal?kt?r. Kavmin zenginlikten ??marm?? ileri
gelenleri, kendi cinsel e?ilimlerini insanlara, özellikle de gençlere zorla
dayat?yorlard?. Hasbahçelerindeki e?lenceler için ?ehirde ‘genç o?lan’
ar?yorlar, hangi ailede varsa onu k?rbaç zoruyla al?p götürüyorlard?. Bu
nedenle Lut’un evini bast?lar, kap?ya dayand?lar, gelen misafirleri bize ver
dediler, gelen gençleri zorla al?p götürmeye kalkt?lar. ??te bu tutuma
k?z?l?yor k?ssada. Dolay?s?yla Kur’an’?n lanetledi?i bask?, zulüm ve
zorbal?klard?r. Kim ve ne ad?na yap?l?yorsa yap?ls?n fark etmez. ?nsanlar?n
yatak odas?n? ve cinsel ya?ant?lar?n? ara?t?rmak tecessüse girer ve
yasaklanm??t?r. ?nsanlar?n özel hallerini ara?t?rmak ve buradan bir nefret
söylemi geli?tirmek do?ru de?ildir. LGBT? bireylerinin tercihleri kendi özel
halleri olup, kamusal alanda hak ve özgürlükler bak?m?ndan e?it
görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin resmi dini, mezhebi, etnik kimli?i,
?rk?, ki?i kültü olamayaca?? gibi cinsiyeti de olamaz.”

Kur’an-? Kerim’de “çirkin” olarak
tan?mlan?yor

?hsan Eliaç?k’?n aç?klamalar?n?n aksine, Kur’an-? Kerim’?n çe?itli ayetlerinde
Lût kavminin yapt??? i? “çirkin”, “i?renç” olarak tan?mlanmaktad?r (ör: Hûd
Suresi, 78. Ayet).

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out