G?R?? e?yan?n mülkiyetini kendisinde tutmakta, buna kar??l?k bunlardan

G?R??

?cra-iflas hukukunun di?er ad?, cebri icra hukukudur ve kanaatimizce özel hukukun incisidir. Cebri icra, borçlar?n devlet zorvas? yard?m? (zorla) yerine getirilmesidir. Borçlar genellikle kendili?inden yerine getirilir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 Bununla birlikte her toplumda, borcunu r?zas?
ile ifa etmeyen borçlular vard?r. ??te bu gibi borçlulara kar??, bunlardan
alacakl? olanlar? korumak için (yani alacakl?lar?n alacaklar?na kavu?abilmesi
için) alacakl?lara, devlet gücünün yard?m?n? isteme hakk? cebri icra hukuku ile
tan?nm??t?r. 

?ntifa
ve sükna hakk? ise ?ahsa s?k? s?k?ya ba?l? olan, devredilemeyen ve mirasç?lara
intikal etmeyen irtifak haklar?d?r. Çal??mam?zda borcunu ifa etmeyen borçluya
kar?? intifa ve sükna hakk?n?n haczedilip haczedilemeyece?ini ve haczedilir ise
nas?l haczedilece?ini intifa ve sükna hakk?n?n ilgili yerlerine k?saca
de?inerek anlatmaya çal??aca??z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ?NT?FA HAKKI

A.   
Genel
Olarak

Konusu
olan e?yay?; sahibine, tam ve s?n?rs?z yararlanma yetkisi veren irtifak
hakk?d?r1.
Bu hak mülkiyet hakk?ndan sonra konusu en geni? kapsaml? olan ayni hakt?r.
?ntifa hakk? belli bir ki?iye tan?nd???ndand?r ki, ba?kas?na devredilemez,
miras yoluyla geçmez, haczedilemez, iflas masas?na girmez, rehin hakk?n?n
konusu olamaz2.

Hak
sahibi yetkilerini kullan?rken özen göstermekle yükümlüdür. ?ntifa hakk? sahibi
hakk?n konusu olan ?eyi kullan?r ve ondan yararlanabilirse de bu ?ey üzerinde
tasarrufta bulunamaz ve ?eyin özgülenmesi yönünde bir de?i?iklik yapamaz ve
yine e?yan?n özüne zarar verebilecek fiili tasarruflarda bulunamaz3.
Zira ” ?ntifa hakk?n?n kurulmas?yla malik, e?yan?n mülkiyetini kendisinde
tutmakta, buna kar??l?k bunlardan elde edilebilecek yararlar? belli bir ki?iye
tahsis etmektedir.”  ?ntifa hakk?,
sahibine gerek hukuki gerekse fiili tasarruf yetkisi vermemesi aç?s?ndan
mülkiyet hakk?ndan ayr?l?r4.

?ntifa
hakk?, hak sahibine mal üzerinde tam yararlanma yetkisi sa?larsa da taraflar
belli yararlanma yetkilerinin kapsam d???nda kalabilece?i konusunda
anla?abilirler, ancak intifa hakk?n?n, belli, münhas?r yararlanma yetkisi
tan?nmak suretiyle kurulmas? mümkün de?ildir5.
?ntifa hakk? ancak belirli bir ki?iye tan?nabilir, bu ki?inin gerçek veya tüzel
ki?i olmas? fark etmez6.
E?yaya ba?l? bir irtifak ?eklinde kurulmas? mümkün de?ildir.

?ntifa
hakk? devredilemez ve ba?kas?na geçmez. Fakat intifa hakk? sahibinin bu hakk?
bizzat kullanma zorunlulu?u da yoktur7.TMK
md. 806′ da bu husus düzenlenmi?tir. Buna göre ” Sözle?mede aksine hüküm yoksa veya durum ve ko?ullardan hak sahibince
?ahsen kullan?lmas? gerekti?i anla??lm?yorsa, intifa hakk?n?n kullan?lmas?
ba?kas?na devredilebilir. Bu takdirde malik, haklar?n?, devralana kar??
do?rudan do?ruya ileri sürebilir.” Demek suretiyle belirtilmi?tir. Bu
hükümde intifa hakk?n?n de?il onun kullan?m hakk?n?n devredildi?i gözden
kaç?r?lmamal?d?r. Ayr?ca hemen belirtelim ki intifa hakk? sahibi ölür veya
hakk?ndan vazgeçerse üçüncü ki?inin kullan?m hakk? da sona erer8.

?ntifa
hakk? ta??nmaz, ta??n?r, haklar ve hatta mal toplulu?u üzerinde tesis
edilebilir, ta??nmazlar tapu siciline tescil ile do?ar ve bütünleyici parça ile
eklentiyi de kapsar, ta??n?rlarda ise malikin zilyetli?i devretti?i anda
kurulur ve intifa hakk?n?n geçerli olabilmesi için temeldeki hukuki i?lemin
geçerli olmas? gerekir9.

Tüketilebilen
?eylerin mülkiyeti, aksi kararla?t?r?lmad?kça, intifa hakk? sahibine geçer;
ancak, intifa hakk? sahibi geri verme s?ras?nda bu ?eylerin o günkü de?erini
ödemekle yükümlü olur. ?ntifa hakk? sahibi, de?eri biçilerek kendisine teslim
olunan di?er ta??n?rlar üzerinde, aksi kararla?t?r?lmad?kça, serbestçe
tasarrufta bulunabilir; ancak, bu yetkisini kulland??? takdirde bu ?eylerin
biçilen de?erlerini geri verme s?ras?nda ödemekle yükümlü olur. Bu ödeme, tar?m
i?letmesi gereçleri, hayvan sürüleri, ticarî mallar veya benzeri ?eylerde ayn?
cins ve nitelikte e?ya verilmesi suretiyle yerine getirilebilir. Yani
Tüketilebilen e?yalar da genel kuraldan farkl? olarak mülkiyet hakk? intifa hakk?
sahibine geçerek intifa hakk? sahibi eski malike belirli bir bedel ödeme borcu
alt?na girmektedir10.

?ntifa
hakk? sahibi, hakk?n konusu olan mal? zilyetli?inde bulundurma, yönetme,
kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahiptir. ?ntifa hakk? sahibi, bu yetkilerini
kullan?rken iyi bir yönetici gibi özen göstermek zorundad?r. ?ntifa hakk?
süresi içinde olgunla?an do?al ürünler, intifa hakk? sahibine aittir. Ekimi
veya dikimi yapan malik veya intifa hakk? sahibi, olgunla?an ürünleri toplayan
di?er taraftan, yapt??? giderler için ürünün de?erini a?mamak üzere uygun bir
bedel isteyebilir.

Nitelikleri
itibar?yla mal?n do?al verimi veya ürünü say?lmayan bütünleyici parçalar?
malike aittir. ?ntifa hakk?na konu olan sermayenin faizleri ve di?er dönemsel
gelirleri, daha geç muaccel olsalar bile, intifa hakk?n?n ba?lad??? tarihten
sona erdi?i tarihe kadar intifa hakk? sahibine ait olur.

 

 

II. SÜKNA HAKKI

A.   
Genel
Olarak

Sükna
hakk?, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi
veren ki?iye ba?l? irtifak haklar?ndand?r11.
Sükna hakk? da t?pk? intifa hakk? gibi bir ba?kas?na devredilemez ve
mirasç?lara intikal etmez. Sükna hakk?n?n kurulabilmesi için hak sahibinin
içinde oturabilece?i bir binan?n bulunmas? gerekir12. Aksi
kararla?t?r?lmam??sa, oturma hakk? sahibi binaya aile fertlerini ve ev halk?n?
almaya yetkilidir. TMK  md. 823 f.2′ ye
göre ”  Kanuna aksine hüküm bulunmad?kça intifa hakk?na uygulanan hükümler
oturma hakk?na da uygulan?r.” Ancak intifa hakk? ve sükna hakk? aras?nda
çe?itli farkl?l?klar vard?r.

 

–         
Sükna hakk?n?n kullan?lmas?n?n bir
ba?kas?na devri mümkün de?ilken intifa hakk?n?n kullanm?n?n devri mümkündür13.

–         
Sükna hakk? yaln?zca gerçek ki?iler
lehine kurulabilirken, intifa hakk? hem tüzel ki?iler hem de gerçek ki?iler
lehine kurulabilir14.

–         
Sükna hakk? ancak konut olan ta??nmazlar
için söz konusudur ve bu hakk? i? yeri amaçl? bir ba?ka ki?iye tesis etmek
mümkün de?ildir15.

–         
Sükna hakk? sadece ta??nmazlar için
geçerlidir. ?ntifa hakk?ndan farkl? olarak bu hak, ta??n?r veya haklar için
tesis edilemez16.

–         
?ntifa hakk? hak sahibine tam bir
yararlanma yetkisi verirken, sükna hakk? intifa hakk?na nispeten daha dar bir
yararlanma yetkisi verir çünkü sükna hakk? sahibi binada yaln?zca oturma
yetkisine sahiptir17.

 

 

 

 

 

 

III. ?NT?FA VE SÜKNA
HAKKININ HACZ?

A.   
?ntifa
Hakk?n?n Haczi

?ntifa
hakk?n?n haczi ??K md. 83′ de düzenlenmi?tir. Buna göre: Maa?lar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa haklar? ve has?lat?,
ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maa?lar?, sigortalar veya tekaüt
sand?klar? taraf?ndan tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri
için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra
haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunlar?n dörtte birinden az olamaz.
Birden fazla haciz var ise s?raya konur. S?rada önde olan haczin kesintisi
bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez denmek suretiyle belirtilmi?tir. Madde kenar ba?l???ndan da
anla??laca?? üzere intifa hakk? ancak k?smen haczedilebilir. Yani borçlu ve
ailesinin geçinmeleri için gerekli miktar indirildikten sonra, kalan?
haczedilebilir18.

?ntifa
haklar? kural olarak ?ahsa s?k? s?k?ya ba?l? irtifak haklar?d?r. ?ntifa hakk?
devredilmesi mümkün de?ilken, hakk?n kullan?m?n?n devri mümkündür. ??te hakk?n
kullan?lmas?n?n devredilebilece?i bu intifa haklar? k?smen haczedilebilirken,
hakk?n kullan?m?n?n devri mümkün olmayan ki?iye ba?l? intifa haklar?n?n ise
haczi mümkün de?ildir19.

–                    
?ntifa
hakk?n?n hak sahibince ?ahsen kullan?lmas? gerekti?ine yönelik sözle?mede hüküm
bulunmad??? ve ihale konusu olan konaklama tesisi müstakil apart vas?fl?
ta??nmaz üzerindeki intifa hakk?n?n durum ve ko?ullardan hak sahibince ?ahsen
kullan?lmas? gerekti?i anla??lmad???ndan, bu durumda, intifa hakk?n?n ?ahsa
ba?l? olmad???n?n ve ba?kas?na devredilmesinde, haczedilmesinde ve sat?lmas?nda
bir usulsüzlük bulunmad???n?n kabul edilmesi gerekir20.

 

?ntifa
hakk? haczinin konusu, üzerinde intifa hakk? bulunan ?eyin mülkiyeti olmay?p,
onun üzerindeki intifa hakk?, yani bu intifa hakk?n?n kullan?lmas?d?r21.
Buna göre intifa hakk? haczinin konusu, intifa olunan ?eyin has?lat?, temettü, ürünleri
ve muaccel kiralar?d?r ve intifa hakk? neticede yine borçluya b?rak?l?r22.

?ntifa
hakk?n?n haczi halinde, icra dairesi adresi bilinen kuru mülkiyet sahiplerine-
ilgili üçüncü ki?i s?fat?yla- haczi bildirir ancak, bu bildirim (tebligat),
haczin tamamlanmas? için zorunlu bir ko?ul de?ildir, bildirim yap?lm?? olmas?
yaln?zca ilgili ki?inin iyiniyet iddias?nda bulunmas?n? önler23. 

 

B.    
Sükna
Hakk?n?n Haczi

Kural
olarak tamam? haczedilemeyen mal ve haklar üç ana grupta incelenir. Bunlar

–                    
Maddi hukuka göre ba?kas?na devri yasak
olan mal ve haklar

–                    
??K m.82′ ye göre tamam? haczedilemeyen
mal ve haklar

–                    
Özel kanunlarda haczedilemeyece?i yaz?l?
olan mal ve haklard?r24.

 

Maddi
hukuka göre ba?kas?na devri yasak olan mal ve haklar, haciz de edilemez. Burada
devredilemez niteli?inin kanuna dayanmas? gerekir25.
Buna kar??l?k, taraflar?n kendi aralar?nda devredilmez olarak kabul ettikleri
bir hak ( mesela alacak hakk? ) haczedilebilir çünkü bu halde devredilemezlik
niteli?i kanun gere?i de?ildir26.

Sükna
hakk? ise kanunen ki?iye s?k? s?k?ya ba?l? olup devredilemeyece?i gibi
mirasç?lara da intikal etmez bu sebepten dolay? sükna hakk? haczedilemeyen
haklar aras?nda yer al?r27.

Nitekim
sükna hakk?n?n haczolunaca?? varsay?ld???nda zaten alacakl?n?n herhangi bir
menfaatini kar??lamayaca?? a?ikard?r. Alacakl? sükna hakk?n? devredemeyece?i
gibi hakk?n niteli?i gere?i kiraya verme ya da di?er irat ve kazanç getirici
faaliyetlerde de bulunamayaca??ndan dolay? alacakl?n?n alaca??n?
kar??lamayaca??ndan kanun koyucu yerinde bir düzenleme ile ??K’ da sükna
hakk?n?n haczedilebilece?ine dair herhangi bir düzenlemeye yer vermemi?tir28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ

Cebri
icra hukuku alacakl?n?n alaca??n? devlet organlar? ile almas?n? sa?lamaya
çal??an hukuk dal?d?r. ?ntifa hakk? ve sükna hakk? birçok hükümleri beraber
uygulansa da yukar?da da de?indi?imiz üzere aralar?nda çokça farkl?l?klarda
bulunmaktad?r.

Haciz
i?lemi ile amaç alacakl?n?n alaca??na kavu?mas?n? sa?lamakken, bu alaca?a
kavu?ma s?ras?nda maddi hukukun çizdi?i s?n?rlar içerisinde borçlunun ya?am
hakk?na ayk?r? hareketlerde bulunulmas?n?n engellenmesi de yine cebri icra
hukukunun bir amac?d?r.

?ntifa
hakk? niteli?i itibari kullanma ve yararlanma yetkisi veren ve maliki ç?plak
(kuru) mülkiyet sahibi b?rakan ?ahsa ba?l? geni? bir irtifak hakk?d?r. Bu hak
devredilemese de sükna hakk?ndan farkl? olarak kullan?m? devredilebilir.
Kanundan kaynakl? ba?kas?na devri yasak olmayan mal ve haklar ise
haczedilebilir. Nitekim intifa hakk?n?n haczinde hacze konu olan ?ey hakk?n
kendisi de?il haktan kaynakl? kazançlar olu?turur. ??K md. 83′ te bu husus
do?rudan düzenlenmi? olup kanun koyucu ya?am hakk?n?n gereklerini dü?ünerek
intifa hakk?n?n k?smen haczinin gerekti?ini belirtmi? ve kanaatimizce maddi
hukuka yönelik do?ru bir düzenleme getirmi?tir.

Maddi
hukuka göre ba?kas?na devri yasak olan mal ve haklar haczedilemez. Sükna hakk?
ise ?ahsa s?k? s?k?ya ba?l? olan devri ve mirasç?lara intikali mümkün olmayan
bir irtifak hakk?d?r. Sükna hakk?n?n devri kanunen yasakt?r. Dolay?s?yla söz
konusu hak haczedilemez. Zaten cebri icra hukukunda bulunan borçlunun haline
münasip evinin dahi haczedilemedi?i bir kanunda sükna hakk?n?n haczinin
düzenlenmesi bir tezatl?k te?kil ederdi. Kanun koyucu gerek sükna hakk?n?n
devredilmesinin yasak olmas? gerekse hakk?n niteli?i gere?i zaten bir kazanç
getirici imkân? olmamas? sebebi ile alacakl?n?n alaca??n? kar??layabilecek
herhangi bir imkânda bulunmaya izin vermeyen bu hakk?n cebri icraya konu
olmamas? kanaatimizce yerindedir.

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

AKINTÜRK,
Turgut/ AK?PEK, Jale; E?ya Hukuku,
Ankara: Beta Yay?nlar?, (2011).

ARSLAN,
Ramazan/ EJDER, Y?lmaz/ TA?PINAR AYVAZ, Sema; ?cra ve ?flas Hukuku, 3. Bask?, Ankara: Yetkin
Yay?nlar?, (2017).

BERK?N,
Necmeddin; Haczi Caiz Olmayan E?ya ve Alacaklar, ?stanbul: ?BD (1957).

AYBAY,
Ayd?n/ HATEM?, Hüseyin; E?ya Hukuku,
Gözden Geçirilmi? 4. Bas?, ?stanbul: Vedat Kitapç?l?k, (2014).

ERMAN,
Hasan; E?ya Hukuku, Gözden Geçirilmi? 7. Bas?, ?stanbul: Der Yay?nlar?, (2017).

ERTA?,
?eref; E?ya Hukuku, 13. Bask?, ?zmir: Bar?? Yay?nlar? Fakülteler Kitabevi,
(2017).

ESENER,
Turhan/ GÜVEN, Kudret; E?ya Hukuku,
Geni?letilmi? 6. Bas?, Ankara: Yetkin Yay?nlar?, (2015).

KURU,
Baki/ ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder; ?cra ve ?flas Hukuku,
28. Bask?, Ankara: Yetkin Yay?nlar?, (2014)

KURU,
Baki; Haczi Caiz Olmayan ?eyler, Ankara: AÜHFD, (1962).

MU?UL,
Timuçin; ?cra ve ?flas Hukukunun Esaslar?, 6. Bask?, Ankara: Adalet Yay?nevi,
(2017).

O?UZMAN,
Kemal/ BARLAS, Nami; Medeni Hukuk,
17. Bas?, ?stanbul: Vedat Yay?nc?l?k, (2011).

O?UZMAN,
Kemal/ SEL?Ç?, Özer/ ÖZDEM?R, Saibe Oktay; E?ya Hukuku,20.
Bask?, ?stanbul: Filiz Kitabevi, (2017).

ÖZKAN,
Hasan/ ?cra ve ?flas Davalar? ve Tatbikat?, 3. Bask?, Ankara: Seçkin Yay?nlar?,
(2004).

PEKCANITEZ,
Hakan/ ATALAY, O?uz/ SUNGURTEK?N ÖZKAN, Meral/ ÖZEKES,
Muhammet; ?cra ve ?flas Hukuku, 14. Bas?, ?stanbul: Vedat Kitapç?l?k, (2017).

SUNGURTEK?N
ÖZKAN, Meral; ?cra Hukukunda
Oranl?l?k ?lkesi, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Arma?an, ?zmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi, (2001).

TERCAN,
Erdal; ?cra ve ?flas Hukuku, Ankara: Gazi Kitabevi, (2005).

UYAR,
Talih; Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar, Dr. A. Recai Seçkin’e Arma?an,
Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay?nlar?, (1974).

YILDIRIM,
Kamil/ DEREN YILDIRIM, Nevhis; ?cra ve ?flas Hukuku, 5. Bask?, ?STANBUL: Beta Yay?nlar?,
(2012).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
AKINTÜRK, Turgut/ AK?PEK, Jale; E?ya Hukuku, Ankara: Beta
Yay?nlar?, (2011), s. 380.; AYBAY,
Ayd?n/ HATEM?, Hüseyin; E?ya Hukuku,
Gözden Geçirilmi? 4. Bas?, ?stanbul: Vedat Kitapç?l?k, (2014), s. 276.; ERTA?, ?eref; E?ya Hukuku, 13. Bask?,
?zmir: Bar?? Yay?nlar? Fakülteler Kitabevi, (2017), s. 196.; ESENER, Turhan/ GÜVEN, Kudret; E?ya Hukuku, Geni?letilmi? 6. Bas?, Ankara: Yetkin
Yay?nlar?, (2015),s. 383.; O?UZMAN,
Kemal/ SEL?Ç?, Özer/ ÖZDEM?R, Saibe Oktay; E?ya Hukuku,20.
Bask?, ?stanbul: Filiz Kitabevi, (2017), s.817

2
O?uzman/ Seliçi/ Özdemir, s.817.; Esener/ Güven s. 381. 

3
Aybay/Hatemi, s. 277.

4
O?uzman/ Seliçi/ Özdemir, s.818.; Erta?, s. 197.

5
Esener/ Güven, s.384.

6
O?UZMAN, Kemal/ BARLAS, Nami; Medeni Hukuk, 17. Bas?, ?stanbul: Vedat Yay?nc?l?k,
(2011), s. 153.

7
Yarg. 3. HD., 23.01.1991, 1746/ 492, YKD., 1997/ 4, s.515; Ak?ntürk/Akipek,
s.385 vd.

8
O?uzman/ Barlas, s.154; Esener/ Güven, s.385

9
ERMAN, Hasan; E?ya Hukuku, Gözden
Geçirilmi? 7. Bas?, ?stanbul: Der Yay?nlar?, (2017), s. 105 vd.;Aybay/Hatemi,
s. 278.

10
O?uzman/ Seliçi/ Özdemir, s.820; Esener/ Güven s. 381.; 

  Aybay/Hatemi, s. 278.; Erta?, s. 198.

11
O?uzman/ Seliçi/ Özdemir, s.854; Aybay/Hatemi, s. 278; Erta?, s. 211.

12
O?uzman/ Barlas, s.161; Erman, s.108.

13
Esener/ Güven s. 399. 

14
Oturma hakk?n?n tüzel ki?iler lehine de kurulabilece?i yönünde görü? için bkz.
Esener/ Güven, s.397

15
Ak?ntürk/Akipek, s.403.

16
Erta?, s. 211; Esener/ Güven s. 399. 

17
Aybay/Hatemi, s. 278; O?uzman/ Seliçi/ Özdemir, s.854.

18
SUNGURTEK?N ÖZKAN, Meral; ?cra Hukukunda Oranl?l?k ?lkesi, Prof. Dr. Turhan
Tufan Yüce’ye Arma?an, ?zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, (2001), s. 177- 203.

19
KURU, Baki/ ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ,
Ejder; ?cra ve ?flas Hukuku, 28. Bask?, Ankara: Yetkin Yay?nlar?, (2014), s.
242.; YILDIRIM, Kamil/ DEREN YILDIRIM, Nevhis; ?cra ve ?flas Hukuku, 5. Bask?, ?STANBUL: Beta
Yay?nlar?, (2012), s.142 vd.; ARSLAN,
Ramazan/ EJDER, Y?lmaz/ TA?PINAR AYVAZ, Sema; ?cra ve ?flas Hukuku, 3. Bask?, Ankara: Yetkin
Yay?nlar?, (2017), s. 255.

20
Bkz: 12. HD. 03.12.2012 T. 19923/ 36006

21
MU?UL, Timuçin; ?cra ve ?flas Hukukunun Esaslar?, 6. Bask?, Ankara: Adalet Yay?nevi, (2017), s. 150 .; ÖZKAN, Hasan / ?cra ve ?flas Davalar? ve Tatbikat?, 3. Bask?, Ankara: Seçkin Yay?nlar?, (2004), s. 97 .; PEKCANITEZ, Hakan /ATALAY, O?uz /SUNGURTEK?N
ÖZKAN, Meral /ÖZEKES, Muhammet; ?cra ve ?flas Hukuku, 14. Bas?, ?stanbul: Vedat Kitapç?l?k, (2017), s. 337.

22
TERCAN, Erdal; ?cra ve ?flas Hukuku, Ankara: Gazi Kitabevi, (2005), s. 231.

23
Arslan / Ejder / Ta?p?nar Ayvaz, s.256;  
Pekcan?tez / Atalay / Sungurtekin Özkan / Özekes, s.339.

24
Kuru / Arslan / Y?lmaz, s. 268.

25
Bunun istisnas? için bkz. ??K m.82, I / 8. Kars. TBK m.610, 619.

26
KURU, Baki; Haczi Caiz Olmayan ?eyler, Ankara: AÜHFD, (1962), s.277 vd .; BERK?N, Necmeddin; Haczi Caiz Olmayan E?ya ve Alacaklar, ?stanbul: ?BD (1957), s. 133 vd.

27
UYAR, Talih; A. Recai Seçkin’e Arma?an, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay?nlar?, (1974).

28
Kuru / Arslan / Y?lmaz, s. 268 .; Y?ld?r?m / Deren Y?ld?r?m, s.145 .; Mu?ul, s. 230.

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out