I större än den omodifierade laxen. Djur kan

I dagens samhälle används så kallade transgena djur ofta inom forskningen. Transgena djur är djur med genmodifierade arvsanlag. Dom används mest inom läkemedelsindustrin som försöksdjur. Transgena djur även bekant som GMO-djur har fått enstaka gener utbytta eller borttagna från sin arvsmassa. Det finns olika metoder för att genetiskt modifiera ett djur. En relativt vanlig process är pronukleär mikroinjektion, vilket är när man lägger till en gen genom att man sprutar in den i cellkärnan. Forskarna har tagit fram olika metoder för att inte alla metoder funkar på alla djur. Man kan modifiera djur för att ge dom nya egenskaper, till exempel har man genmodifierat lax för att få dom att växa snabbare och i slutändan blir den modifierade laxen något större än den omodifierade laxen.      Djur kan även genmodifieras för att producera protein som sedan används för att tillverka läkemedlen för patienter med allvarliga och ovanliga sjukdomar. GEO-getter är ett exempel på genetiskt modifierade djur som har tagits fram för att producera läkemedlen. I detta fallet producerar GEO-getterna ett protein som ska minska sannolikheten för blodkroppar under operation eller förlossning. Läkemedlet kallas för ATryn och utvinns ur GM getmjölk.      Genmodifierade djur används inom läkemedelsindustrin till forskning med förhoppning om att man ska kunna hitta läkemedlen mot sjukdomar som än idag inte är bottingsbara.      Självklart finns det fördelar och nackdelar med alla slags tekniker. Fördelarna med genmodifiering är att med hjälp av tekniken så kan man hitta nya läkemedlen snabbare, vilket leder till att sjukdomar som man kanske inte kan bota idag kan bli botade om några år. Djuren kan också producera t.ex. Mjölk som fungera som medicin och de kan även vara donatorer till människor. Man kan även genetiskt modifiera djur så att de bli större, för att få ut mer kött eller mjölk. Ett exempel på det är genmodifierade kossor. Detta resulterar till lägre priser för konsumenterna och en större vinst för jordbruksindustrin.      Djuren kan göras resistenta mot vissa virusangrepp som kan skydda dom mot allvarliga sjukdomar.      Att genetiskt modifiera djur är även ett bättre alternativ än att avla fram nya raser. Genom att gå in och välja bort eller lägga till vissa gener blir det en snabbare process än avling. Eftersom vid avling är man inte garanterad resultatet man vill ha, utan det är slumpen som avgör. Därför kan det ta många försök innan resultatet blir bra.       Genmodifierade organismer är bättre för naturen för det sliter mindre på miljön och naruressererna. Ett exempel är genmodifierade laxar som fått en extra gen för tillväxthormon. De växer fortare och därför sliter processen mindre på miljön och naturresurserna.     Man kan även genmodifiera djurens anlag, vilket kan användas som organdonator till människor.      Det som är negativt är att det är svårt att förutse de långsökta konsekvenserna. Vi vet inte hur det kommer att se ut längre fram, vilket är en risk.      Genmodifiering kan även påverka den biologiska mångfalden, eftersom man vet inte hur de naturliga organismer i ett ekosystem kommer att reagera vid genmodifiering. Om man går in i en organism och hindrar den naturliga mutationen genom att ersätta en gen som gör arten starkare och bättre, kan det leda till att de icke modifierade djuren dör ut. På grund av att den dominerande organismen (genmodifierad) är mer dominant och starkare, vilket rubbar den biologiska mångfalden. Då uppstår det problem. Detta kan resultera till en minskad population eller att man förlorar arter.     Vissa tycker att det inte är moraliskt rätt att använda sig av genmodifiering på djur, eftersom djuren kan påverkas av en förändrad konstruktion. Det ses även som fel att hålla på med GMO, eftersom man ska inte gå in och manipulera med Guds skapelser eller med den naturliga ordningen.       Många blir även upprörda, på grund av att man inte vill ha grishjärtan inplanterade eller äta genmanipulerad kost. Djuraktivister är emot genmodifiering på djur, eftersom man mixtrar med djurens gener och detta blir ett lidande för dom. Konsekvenser som missbildning kan uppstå.      Jag är inte 100% för men inte heller 100% emot GMO-djur. Som sagt finns det positiva och negativa saker med tekniken. Jag är för tekniken när det kommer till att ta bort genen som ger kossor horn. Då behöver man inte bränna bort hornen, vilket är väldigt smärtsamt för dom, därför gynnar tekniken dom och även oss, för vi slipper att skada dom. Andra saker som jag är för är möjligheten av GMO-djur producerade läkemedlen. Utan tekniken hade vi kanske inte haft botemedlen för vissa allvarliga sjukdomar. Dock är konsekvensen att man måste utföra olika försök med djuren.      Inom vissa studier får transgena djuren med flit sjukdomar, missbildningar eller tumörer, vilket ökar risken för dödlighet bland försöksdjuren.      Att vi går in och mixtrar och använder tekniken på djur utan att veta riskerna är något som jag är orolig över. Det känns fel att låta dom lida för olika experimenter. Dessutom verkar det fel att leka runt med deras liv. Själv så skulle jag inte vilja att någon höll på att ändra generna i min arvsmassa. Så har vi egentligen tillåtelsen att göra de här förändringar?     Skeptisk är jag när det kommer till genmodifierad mat, men jag tror att det är på grund av att det är fortfarande lite okänt, men allt handlar nog egentligen om vana och rädsla.      Något annat som tekniken oroar mig är att den kan rubba ekosystemet och mångfalden. GMO-laxen är ett exempel på lax som har genmodifierats för att växa snabbare. Problemet är att genom att GMO-laxen växer snabbare och klarar sig bättre i miljön än den vilda laxen så finns det en potentiell risk att den konkurrerar ut sin vilda släkting. 

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out