Jem, Bütün yaz, evden hiç ç?kmayan kom?ular? Boo

Jem,
Scout, babalar? Atticus ve a?ç?lar? Calpurnia, Amerika’n?n güneyinde Alabama
eyaletinin Maycomb isimli küçük bir kasabas?nda ya?amaktad?rlar. Anneleri, Scout
2 ya??ndayken ölmü?tür. Jem 13, Scout 9 ya??ndad?r. Dill
her yaz teyzesinin yan?na Maycomb’a gelmektedir. Dill 7 ya??ndad?r. Burada
Scout ve Jem ile tan???r. Bütün yaz, evden hiç ç?kmayan kom?ular? Boo Radley’i
d??ar? ç?karmak için u?ra??rlar.

Bu
sene Scout okula ba?layacakt?r. Babas? Scout’a okumay? ö?retmi?tir. Ö?retmeni Scout’un
okumay? bildi?ini fark edince ona k?zar. Scout okula gitmek istemez, babas?
ak?amlar? kitap okuyacaklar?na dair söz verince okula gitmeye ikna olur. Scout
okula uyum sa?lamakta zorlanmakta ve kendisine zorla ö?retilen ?eylerin i?ine
yaramayaca??n? dü?ünmektedir. Scout okulda çok s?k?nt? ya?amakta, di?er ö?renciler
onunla dalga geçmektedir.

Babalar?
Atticus avukatt?r. Atticus’un zenci bir adam?n davas?na bakmas? istenir. Bu duruma
Maycomb halk? çok tepki gösterirler. Okuldaki çocuklar da Scout ve Jem’le dalga
geçmeye ba?larlar. Babalar?n?n davas?na bakt??? Tom Robinson Bay Ewell’in
k?z?na tecavüz etmekten dolay? suçlanmaktad?r. Ama asl?nda k?z Tom’ a iftira
atmaktad?r fakat Tom’a zenci olmas? sebebiyle kimse inanmaz. O s?ralar
çocuklara göz kulak olmak için Alexandra Hala gelir. Scout’a erkek gibi
davranmamas?n? söyler, art?k büyümü?tür ve bir han?mefendi gibi davranmas? gerekmektedir.
Halas?, Scout’a istemedi?i halde elbise giydirmeye çal???r. Scout kendisine
zorla elbise giydirilmesinden ho?lanmaz.1

Mahkeme
günü gelince tüm Maycomb halk? mahkemeyi izlemeye gider. Scout, Jem ve Dill de
mahkemeyi gizlice izlemeye giderler. ?erif Tate, Bay Ewell, Mayella Ewell ve
Tom’un ifadeleri al?n?yor. Bu ifadeler sonucunda jüri üyeleri Tom’u, tüm
deliller aksini gösterse dahi suçlu buluyor. Maycomb’da tecavüz suçlamas?
ki?inin idam edilmesi demektir. Tom hapishaneden kaçmaya çal??t??? s?rada
öldürülür. Scout, Jem ve Dill bu duruma çok üzülürler.

Ekim
ay?nda okulda bir gösteri yap?lacakt?r, Scout jambon k?l???na girmi?tir. O ak?am
okula Jem ile ikisi giderler. Dönü?te yol çok karanl?kt?r, o esnada birisi
çocuklara sald?r?r. Daha sonra ise aniden biri gelir ve onlar? kurtar?r. Çok karanl?kt?r,
kimseyi göremezler. Jem’in kolu k?r?lm??t?r. Bu esnada çocuklara sald?ran?n Bay
Ewell oldu?u anla??l?r. B?çak karn?na saplanm?? bir ?ekilde yerde yatmaktad?r.
Atticus Jem’ in yapm?? olmas?ndan endi?elenir. ?erif Tate olay? ayd?nlat?r,
kimsenin suçlu olmad???n? söyler. Bay Ewell çocuklar? öldürmeye çal???rken
aya?? tak?lm?? ve b?ça??n üzerine dü?mü?tür. Çocuklar? kurtaran ki?inin,
çocuklar?n bütün yaz u?ra?t?klar? ve çok korktuklar? Boo Radley oldu?u anla??l?r.
Ayr?ca a?aç kovu?una hediyeleri koyan ki?i de Boo Radley’dir.2

Yazar
eserde dönemin gelenek görenekleri, siyasal yap?y?, sosyal yap?y?, dinsel yap?y?,
?rkç?l?k,
adalet, özgürlük, e?itlik, cinsiyet, ayr?mc?l?k, büyümek ve ergenlik gibi
kavramlar? ele almaktad?r.3

Yazar?
bu konuyu ele almaya iten gerekçeler, ayr?mc?l?k, ?rkç?l?k, e?itsizlik,
adaletsizliktir.

Yazar eseri roman türünde yazm??t?r. Eserde
a??rl?kl? olarak öyküleyici anlat?m kullanm??t?r. Yazar ayn? zamanda bu eserde
tan?mlama, örneklendirme, kar??la?t?rma, tan?k gösterme ve benzetme gibi
dü?ünceyi geli?tirme yollar?n? da kullanm??t?r.

Yazar?n
genel ç?kar?mlar?, renk ayr?m? yap?lmaks?z?n herkesin e?it bir ?ekilde
yarg?lanmas?, kendimizden farkl? olan ki?ilere kar?? önyarg?lar?n her zaman
do?ru olmayabilece?i, birisi s?rf bizden veya bize benziyor diye iyi birisi
olmayaca??, asl?nda kötü san?lan insanlar?n da içlerinde iyilik oldu?u ve
adalet kavram?n?n, ki?inin kendisini geli?tirmesiyle daha da geli?im
gösterece?idir.

Eserde,
e?itlik, adalet, özgürlük gibi konular ele al?n?yor. Eserde olaylar?n ya?and???
bölgedeki hukuk sistemi anlat?l?yor. Buna bak?larak eserin insan haklar? ve demokrasi
ile do?rudan ili?kisi bulunmaktad?r.

Hikâyenin
anlat?ld??? dönemdeki bölgede kat? bir toplumsal s?n?fla?ma bulunmaktad?r. Bu
s?n?fla?ma ki?ilerin soyadlar?ndan gelir. Her s?n?f?n kendine özgü özellikleri
vard?r ve ait olduklar? s?n?fa uyum sa?lamak zorundad?rlar. Bireyin bulundu?u
s?n?fa kar?? ayk?r? davran??larda göstermesi garipsenir ve ho? kar??lanmaz.

Toplum
bu s?n?fla?maya al??m??t?r. Kimin hangi durum kar??s?nda nas?l davranaca??
tahmin edebilecek kadar keskin bir s?n?fla?ma bulunmaktad?r. Bu s?n?fla?madan
haberi olmayan yabanc? bir ö?retmenin ilk i? gününde ya?ad??? zorluklar ve
mücadeleler ele al?n?yor.

Ewell’ler
okula gitmek zorunda de?iller ve mevsim d???nda avlanmak gibi ayr?cal?klar?
var. Bunun yan? s?ra huysuz ve kavgac? olarak biliniyorlar. Cunningham’lar ise
kar??l???n? ödeyemeyecekleri hiçbir ?eyi almaz. Ço?unlukla çiftçilerden olu?ur.
Maddi durumlar? iyi de?ildir, neleri varsa onunla yetinirler. Scout’un babas?
Atticus onlar için avukatl?k yapt?klar?nda borçlar?n? odun, ceviz, ?algamla ödemi?lerdir.

Jem,
Scout’a ço?u zaman k?z gibi konu?tu?unu söylüyor. K?zlar her zaman kafalar?ndan
uydururlar o yüzden ba?kalar? k?zlardan nefret ederler. E?er k?z gibi
davranacaksan gidip kendin gibi k?zlarla oyna diyor. Burada Jem kad?nlar?
genelliyor ve a?a??l?yor. ?nsanlar?n sadece hemcinsleriyle arkada? olabilece?ini
söylemeye çal???yor. Scout bu durumdan memnun de?il.

Alexandra
halan?n Scout’a erkek gibi davranmamas?n? söylemesi ve zorla elbise giydirmeye
çal??mas?, toplumun kad?n ve erkekleri s?n?fland?rd???n? ve hangi cinsiyete
mensupsa o cinsiyetin özelliklerini yerine getirmeleri gerekti?ini anlat?yor.
Bunlara, erkekler a?lamaz, han?m han?mc?k olmak ve belirli meslekleri erkekler
yapar, erkekler mavi k?zlar pembe rengi sever gibi kal?p yarg?lar örnek
verilebilir.

Tom
Robinson adl? bir “zencinin” Mayella Violet Ewell’e tecavüz etti?i iddia
ediliyor. Atticus Finch, Tom Robinson’un avukatl???n? yapmay? kabul ediyor.
Fakat kasaba halk? Atticus’un “zenciyi” savunmas?n? ho? kar??lam?yorlar.

Mahkeme
günü salon çok kalabal?k, Bütün Maycomb halk? mahkemeyi izlemek için toplanm??.
Tan?klardan ?erif Tate, k?z?n feci halde dövüldü?ünü, kollar?nda, boynunda ve
sa? gözünde morluklar oldu?unu ve k?z?n tecavüze u?rad???n? söylüyor.

Di?er
tan?k ise k?z?n babas? olan Bob Ewell’d?r. Olay s?ras?nda Tom’u evinden
ç?karken gördü?ünü söyler. Atticus, Bob’a yaz? yazmas?n? istiyor ve solak
oldu?unu ö?reniyor. Daha sonra san?k sandalyesine ma?dur olan Mayella oturuyor.
Tom’un kendisini dövdü?ünü ve tecavüz etti?ini söylüyor. Fakat cümleleri,
tav?rlar? ?üphe uyand?r?c? ve çeli?kilidir.

Bunun
üzerine Atticus, masadaki bo? barda?? Tom’a at?yor ve yakalamas?n? istiyor. Tom
barda?? sa? eliyle yakal?yor. Daha sonra sol eliyle yakalamas?n? istiyor fakat
Tom bunun mümkün olamayaca??n? söylüyor. Tom küçükken sol elini makineye
kapt?rd??? için kullanam?yor.

Son
olarak Tom san?k sandalyesine oturuyor. Her gün tarlaya gidip gelirken ba?ka
bir yol olmad??? için mecburen Ewell’ler?n evini önünden geçmek zorunda
oldu?unu söylüyor. Evlerinin önünden her geçti?inde Mayella kendisine
yapt?racak bir ?eyler bulup eve davet ediyor. Olay?n gerçekle?ti?i gün evin
önünden geçerken Mayella yine yard?m etmesini istemi?tir. Mayella, Tom’u öpmeye
çal???r ve Tom oradan ko?arak uzakla??r.

Olay
sonras? Mayella doktora götürülmemi? ve ortada herhangi bir t?bbi kay?t
bulunmuyor. Tan?klarla kad?n?n ifadeleri de birbirleriyle çeli?mektedir. Tom’un
sa? eliyle kad?n?n sol gözüne vuramayaca?? da apaç?k ortadad?r. Fakat mahkeme
buna ra?men Tom’u suçlu bulur. O dönemlerde bir zenci suçlu bulunursa cezas?
idamd?r. Tom idam edilir. Çocuklar bu duruma çok üzülürler.

Duru?ma
s?ras?nda Atticus’un yapt??? savunma okurken heyecanland???m yerlerden
birisiydi. Bu bölümde Atticus’un söyledikleri baz? ?eyler dikkatimi çekti. O,
bizim toplumumuzda göze al?nmayacak bir ?ey yapt?. Bir zenci adam? öptü ve bu
yüzden suçluluk duyuyor. Burada dönemin toplumunda zencilerle b?rak?n evlenmeyi
arkada? olman?n bile normal olmad???n?, toplum taraf?ndan ho? kar??lanmad???n?
anlat?yor.

Yine
ayn? bölümde, zenciler yalan söyler, ahlaks?zd?rlar, güvenilmezdirler diyerek
toplumun zencilere bak?? aç?s?n? ve olumsuz bir genelleme yap?ld???n?
anlat?yor. Mahkeme huzurunda tüm insanlar?n e?it oldu?unu vurguluyor, özellikle
renk ayr?m? olmaks?z?n.

Mahkemenin
yap?ld??? s?rada tan?klar?n konu?madan önce incile el basarak yemin etmeleri ve
Atticus’un hakimlere tanr? ad?na görevinizi yap?n demesi beni ?a??rtt?. Dönemin
mahkemesi dini bir yap?ya da sahip. Ba?ka bir dine inanan bir tan???n ifadesi
onlar için ne kadar güvenilir olacakt?r, tart???l?r. Daha farkl? renkler bile
e?it de?ilken farkl? dinlerin e?it olmas? ?a??rt?c? olurdu.

Kitab?n
son bölümünde ise, çocuklar?n sürekli u?ra?t?klar? ve önyarg?ya sahip olduklar?
Boo’nun asl?nda ne kadar iyi birisi oldu?unu ve önyarg?n?n çok da iyi bir ?ey
olmad???n? da ö?renmi? olduk.

Son olarak kitab? severek okudum ve
herkese bir ?eyler katabilece?ini dü?ünüyorum. Eser siyasi ve toplumsal aç?dan
önemli mesajlar vermekte ve günümüzde bile hala a?amad???m?z dü?ünceleri
i?lemektedir. Bu kitaba sadece bir roman olarak bak?lmamas? gerekmektedir.
Kitapta, dönemin gelenek görenekleri, siyasal yap?s?,
sosyal yap?s?, dinsel yap?s?, ?rkç?l?k, adalet, özgürlük, e?itlik,
cinsiyet, ayr?mc?l?k, dönemin toplumsal
yap?s? ve insanlar?n zihniyeti aç?s?ndan önemli bilgiler bulunmaktad?r.4 Bu
kitap bizlere insanlar?n sadece kendilerine benzeyen ve kendileri gibi olanlar?
sevip di?erlerini de?ersiz görmemesini, insanlar?n birbirlerinden fiziksel
olarak farkl?l?klar? olsa da duygusal ve zihinsel olarak e?it oldu?umuzu ve
insanlar? sevmek için tek engelin yine insan?n kendisi oldu?unu hat?rlat?yor.

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out