Jem, Bütün yaz, evden hiç ç?kmayan kom?ular? Boo

Jem,Scout, babalar? Atticus ve a?ç?lar? Calpurnia, Amerika’n?n güneyinde Alabamaeyaletinin Maycomb isimli küçük bir kasabas?nda ya?amaktad?rlar. Anneleri, Scout2 ya??ndayken ölmü?tür. Jem 13, Scout 9 ya??ndad?r. Dillher yaz teyzesinin yan?na Maycomb’a gelmektedir.

Dill 7 ya??ndad?r. BuradaScout ve Jem ile tan???r. Bütün yaz, evden hiç ç?kmayan kom?ular? Boo Radley’id??ar? ç?karmak için u?ra??rlar. Busene Scout okula ba?layacakt?r. Babas? Scout’a okumay? ö?retmi?tir. Ö?retmeni Scout’unokumay? bildi?ini fark edince ona k?zar. Scout okula gitmek istemez, babas?ak?amlar? kitap okuyacaklar?na dair söz verince okula gitmeye ikna olur.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Scoutokula uyum sa?lamakta zorlanmakta ve kendisine zorla ö?retilen ?eylerin i?ineyaramayaca??n? dü?ünmektedir. Scout okulda çok s?k?nt? ya?amakta, di?er ö?rencileronunla dalga geçmektedir.Babalar?Atticus avukatt?r. Atticus’un zenci bir adam?n davas?na bakmas? istenir. Bu durumaMaycomb halk? çok tepki gösterirler. Okuldaki çocuklar da Scout ve Jem’le dalgageçmeye ba?larlar.

Babalar?n?n davas?na bakt??? Tom Robinson Bay Ewell’ink?z?na tecavüz etmekten dolay? suçlanmaktad?r. Ama asl?nda k?z Tom’ a iftiraatmaktad?r fakat Tom’a zenci olmas? sebebiyle kimse inanmaz. O s?ralarçocuklara göz kulak olmak için Alexandra Hala gelir. Scout’a erkek gibidavranmamas?n? söyler, art?k büyümü?tür ve bir han?mefendi gibi davranmas? gerekmektedir.Halas?, Scout’a istemedi?i halde elbise giydirmeye çal???r. Scout kendisinezorla elbise giydirilmesinden ho?lanmaz.1Mahkemegünü gelince tüm Maycomb halk? mahkemeyi izlemeye gider.

Scout, Jem ve Dill demahkemeyi gizlice izlemeye giderler. ?erif Tate, Bay Ewell, Mayella Ewell veTom’un ifadeleri al?n?yor. Bu ifadeler sonucunda jüri üyeleri Tom’u, tümdeliller aksini gösterse dahi suçlu buluyor. Maycomb’da tecavüz suçlamas?ki?inin idam edilmesi demektir.

Tom hapishaneden kaçmaya çal??t??? s?radaöldürülür. Scout, Jem ve Dill bu duruma çok üzülürler.Ekimay?nda okulda bir gösteri yap?lacakt?r, Scout jambon k?l???na girmi?tir. O ak?amokula Jem ile ikisi giderler. Dönü?te yol çok karanl?kt?r, o esnada birisiçocuklara sald?r?r.

Daha sonra ise aniden biri gelir ve onlar? kurtar?r. Çok karanl?kt?r,kimseyi göremezler. Jem’in kolu k?r?lm??t?r. Bu esnada çocuklara sald?ran?n BayEwell oldu?u anla??l?r. B?çak karn?na saplanm?? bir ?ekilde yerde yatmaktad?r.Atticus Jem’ in yapm?? olmas?ndan endi?elenir. ?erif Tate olay? ayd?nlat?r,kimsenin suçlu olmad???n? söyler.

Bay Ewell çocuklar? öldürmeye çal???rkenaya?? tak?lm?? ve b?ça??n üzerine dü?mü?tür. Çocuklar? kurtaran ki?inin,çocuklar?n bütün yaz u?ra?t?klar? ve çok korktuklar? Boo Radley oldu?u anla??l?r.Ayr?ca a?aç kovu?una hediyeleri koyan ki?i de Boo Radley’dir.2Yazareserde dönemin gelenek görenekleri, siyasal yap?y?, sosyal yap?y?, dinsel yap?y?,?rkç?l?k,adalet, özgürlük, e?itlik, cinsiyet, ayr?mc?l?k, büyümek ve ergenlik gibikavramlar? ele almaktad?r.

3Yazar?bu konuyu ele almaya iten gerekçeler, ayr?mc?l?k, ?rkç?l?k, e?itsizlik,adaletsizliktir.Yazar eseri roman türünde yazm??t?r. Eserdea??rl?kl? olarak öyküleyici anlat?m kullanm??t?r. Yazar ayn? zamanda bu eserdetan?mlama, örneklendirme, kar??la?t?rma, tan?k gösterme ve benzetme gibidü?ünceyi geli?tirme yollar?n? da kullanm??t?r.Yazar?ngenel ç?kar?mlar?, renk ayr?m? yap?lmaks?z?n herkesin e?it bir ?ekildeyarg?lanmas?, kendimizden farkl? olan ki?ilere kar?? önyarg?lar?n her zamando?ru olmayabilece?i, birisi s?rf bizden veya bize benziyor diye iyi birisiolmayaca??, asl?nda kötü san?lan insanlar?n da içlerinde iyilik oldu?u veadalet kavram?n?n, ki?inin kendisini geli?tirmesiyle daha da geli?imgösterece?idir.Eserde,e?itlik, adalet, özgürlük gibi konular ele al?n?yor.

Eserde olaylar?n ya?and???bölgedeki hukuk sistemi anlat?l?yor. Buna bak?larak eserin insan haklar? ve demokrasiile do?rudan ili?kisi bulunmaktad?r.Hikâyeninanlat?ld??? dönemdeki bölgede kat? bir toplumsal s?n?fla?ma bulunmaktad?r. Bus?n?fla?ma ki?ilerin soyadlar?ndan gelir. Her s?n?f?n kendine özgü özelliklerivard?r ve ait olduklar? s?n?fa uyum sa?lamak zorundad?rlar. Bireyin bulundu?us?n?fa kar?? ayk?r? davran??larda göstermesi garipsenir ve ho? kar??lanmaz.Toplumbu s?n?fla?maya al??m??t?r. Kimin hangi durum kar??s?nda nas?l davranaca??tahmin edebilecek kadar keskin bir s?n?fla?ma bulunmaktad?r.

Bu s?n?fla?madanhaberi olmayan yabanc? bir ö?retmenin ilk i? gününde ya?ad??? zorluklar vemücadeleler ele al?n?yor.Ewell’lerokula gitmek zorunda de?iller ve mevsim d???nda avlanmak gibi ayr?cal?klar?var. Bunun yan? s?ra huysuz ve kavgac? olarak biliniyorlar. Cunningham’lar isekar??l???n? ödeyemeyecekleri hiçbir ?eyi almaz. Ço?unlukla çiftçilerden olu?ur.Maddi durumlar? iyi de?ildir, neleri varsa onunla yetinirler. Scout’un babas?Atticus onlar için avukatl?k yapt?klar?nda borçlar?n? odun, ceviz, ?algamla ödemi?lerdir.Jem,Scout’a ço?u zaman k?z gibi konu?tu?unu söylüyor.

K?zlar her zaman kafalar?ndanuydururlar o yüzden ba?kalar? k?zlardan nefret ederler. E?er k?z gibidavranacaksan gidip kendin gibi k?zlarla oyna diyor. Burada Jem kad?nlar?genelliyor ve a?a??l?yor. ?nsanlar?n sadece hemcinsleriyle arkada? olabilece?inisöylemeye çal???yor.

Scout bu durumdan memnun de?il.Alexandrahalan?n Scout’a erkek gibi davranmamas?n? söylemesi ve zorla elbise giydirmeyeçal??mas?, toplumun kad?n ve erkekleri s?n?fland?rd???n? ve hangi cinsiyetemensupsa o cinsiyetin özelliklerini yerine getirmeleri gerekti?ini anlat?yor.Bunlara, erkekler a?lamaz, han?m han?mc?k olmak ve belirli meslekleri erkekleryapar, erkekler mavi k?zlar pembe rengi sever gibi kal?p yarg?lar örnekverilebilir.

TomRobinson adl? bir “zencinin” Mayella Violet Ewell’e tecavüz etti?i iddiaediliyor. Atticus Finch, Tom Robinson’un avukatl???n? yapmay? kabul ediyor.Fakat kasaba halk? Atticus’un “zenciyi” savunmas?n? ho? kar??lam?yorlar.Mahkemegünü salon çok kalabal?k, Bütün Maycomb halk? mahkemeyi izlemek için toplanm??.Tan?klardan ?erif Tate, k?z?n feci halde dövüldü?ünü, kollar?nda, boynunda vesa? gözünde morluklar oldu?unu ve k?z?n tecavüze u?rad???n? söylüyor.

Di?ertan?k ise k?z?n babas? olan Bob Ewell’d?r. Olay s?ras?nda Tom’u evindenç?karken gördü?ünü söyler. Atticus, Bob’a yaz? yazmas?n? istiyor ve solakoldu?unu ö?reniyor. Daha sonra san?k sandalyesine ma?dur olan Mayella oturuyor.Tom’un kendisini dövdü?ünü ve tecavüz etti?ini söylüyor. Fakat cümleleri,tav?rlar? ?üphe uyand?r?c? ve çeli?kilidir.Bununüzerine Atticus, masadaki bo? barda?? Tom’a at?yor ve yakalamas?n? istiyor.

Tombarda?? sa? eliyle yakal?yor. Daha sonra sol eliyle yakalamas?n? istiyor fakatTom bunun mümkün olamayaca??n? söylüyor. Tom küçükken sol elini makineyekapt?rd??? için kullanam?yor.Sonolarak Tom san?k sandalyesine oturuyor. Her gün tarlaya gidip gelirken ba?kabir yol olmad??? için mecburen Ewell’ler?n evini önünden geçmek zorundaoldu?unu söylüyor. Evlerinin önünden her geçti?inde Mayella kendisineyapt?racak bir ?eyler bulup eve davet ediyor. Olay?n gerçekle?ti?i gün evinönünden geçerken Mayella yine yard?m etmesini istemi?tir.

Mayella, Tom’u öpmeyeçal???r ve Tom oradan ko?arak uzakla??r.Olaysonras? Mayella doktora götürülmemi? ve ortada herhangi bir t?bbi kay?tbulunmuyor. Tan?klarla kad?n?n ifadeleri de birbirleriyle çeli?mektedir.

Tom’unsa? eliyle kad?n?n sol gözüne vuramayaca?? da apaç?k ortadad?r. Fakat mahkemebuna ra?men Tom’u suçlu bulur. O dönemlerde bir zenci suçlu bulunursa cezas?idamd?r.

Tom idam edilir. Çocuklar bu duruma çok üzülürler.Duru?mas?ras?nda Atticus’un yapt??? savunma okurken heyecanland???m yerlerdenbirisiydi. Bu bölümde Atticus’un söyledikleri baz? ?eyler dikkatimi çekti. O,bizim toplumumuzda göze al?nmayacak bir ?ey yapt?.

Bir zenci adam? öptü ve buyüzden suçluluk duyuyor. Burada dönemin toplumunda zencilerle b?rak?n evlenmeyiarkada? olman?n bile normal olmad???n?, toplum taraf?ndan ho? kar??lanmad???n?anlat?yor.Yineayn? bölümde, zenciler yalan söyler, ahlaks?zd?rlar, güvenilmezdirler diyerektoplumun zencilere bak?? aç?s?n? ve olumsuz bir genelleme yap?ld???n?anlat?yor. Mahkeme huzurunda tüm insanlar?n e?it oldu?unu vurguluyor, özelliklerenk ayr?m? olmaks?z?n.Mahkemeninyap?ld??? s?rada tan?klar?n konu?madan önce incile el basarak yemin etmeleri veAtticus’un hakimlere tanr? ad?na görevinizi yap?n demesi beni ?a??rtt?.

Döneminmahkemesi dini bir yap?ya da sahip. Ba?ka bir dine inanan bir tan???n ifadesionlar için ne kadar güvenilir olacakt?r, tart???l?r. Daha farkl? renkler bilee?it de?ilken farkl? dinlerin e?it olmas? ?a??rt?c? olurdu.Kitab?nson bölümünde ise, çocuklar?n sürekli u?ra?t?klar? ve önyarg?ya sahip olduklar?Boo’nun asl?nda ne kadar iyi birisi oldu?unu ve önyarg?n?n çok da iyi bir ?eyolmad???n? da ö?renmi? olduk.Son olarak kitab? severek okudum veherkese bir ?eyler katabilece?ini dü?ünüyorum. Eser siyasi ve toplumsal aç?danönemli mesajlar vermekte ve günümüzde bile hala a?amad???m?z dü?üncelerii?lemektedir. Bu kitaba sadece bir roman olarak bak?lmamas? gerekmektedir.Kitapta, dönemin gelenek görenekleri, siyasal yap?s?,sosyal yap?s?, dinsel yap?s?, ?rkç?l?k, adalet, özgürlük, e?itlik,cinsiyet, ayr?mc?l?k, dönemin toplumsalyap?s? ve insanlar?n zihniyeti aç?s?ndan önemli bilgiler bulunmaktad?r.4 Bukitap bizlere insanlar?n sadece kendilerine benzeyen ve kendileri gibi olanlar?sevip di?erlerini de?ersiz görmemesini, insanlar?n birbirlerinden fizikselolarak farkl?l?klar? olsa da duygusal ve zihinsel olarak e?it oldu?umuzu veinsanlar? sevmek için tek engelin yine insan?n kendisi oldu?unu hat?rlat?yor.