Kamuda yaz? tahtas?n?n önünden Cumhurba?kan?’na seslendi. Cumhurba?kan? Erdo?an’a

Kamuda ta?eron olarak çal??an ?oförler hükümetten kadro için yeni bir
ak?m ba?latt?. Çektikleri videolu görüntüler ile Cumhurba?kan? Erdo?an’a
seslenerek kadro istediklerini duyurdular.

Hükümetin kamuda ve belediyede çal??an ta?eron i?çiler ile ilgili att???
ad?mlardan biri olan 696 say?l? Kanun Hükmünde Kararname ile çal??ma hayat?nda
yeni bir dönem ba?lam?? oldu. Ta?eron olarak bakanl?klarda, belediyelerde ve
özel idarelerde çal??an milyonlarca ki?i kadroya geçme hakk? kazand?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ta?eron i?çileri kadroya geçi? süreci hakk?nda geçti?imiz günlerde
aç?klama yapan Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Jülide Sar?ero?lu kadrola?ma
esnas?nda ya?anacak sorunlar?n en aza indirilebilmesi için toplu sözle?melerin
devam?n? istediklerini maa? ve çal??ma ?artlar?n?n ayn? ?ekilde olaca??n?
aç?klam??t?.

Ta?erona kadro ile ilgili her gün yeni bir haberin yer ald??? sosyal
medyan?n gündeminde bugün belediyede ta?eron olarak çal??an ?oförler yer ald?.

V?DEO ?LE SES DUYURMAK ?STED?LER

Ta?eron i?çilere kadro istiyoruz ba?l??? alt?nda seslerini duyurmak
isteyen ?oförler Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’a seslenerek kadro
iste?inde bulundular. Renkli görüntülerin bir arada yer ald??? payla??mda
?oförler; ”Say?n Cumhurba?kan?m kamuda ta?eron ?oför olarak çal???yorum bizde
kadroya geçmek istiyoruz” dediler.

DEDE HERKESE KADRO VERD? BABAMA VERMED?

Öte yandan en renkli görüntülerden biri küçük bir k?z çocu?unun Erdo?an’a
içten sesleni?i oldu. ”Kadro ta?eron i?çilerinde hakk?” diye yazd??? yaz?
tahtas?n?n önünden Cumhurba?kan?’na seslendi. Cumhurba?kan? Erdo?an’a dede diye
hitap eden küçük k?z ”Dede herkese kadro verdi babama vermedi, babamda kadro
istiyorum diye seslendi’

 

 

 

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out