Kapittel mellom system og omgivelsene når man vil

Kapittel 6: Kort oppsummert ·        Mål forkapitlet: Forklar begrepene entropi og entalpi og bruke dem til å vurdere om enreaksjon er spontan. Kjemiske reaksjoner Og fysiskeforandringer er eksempel på prosesser. Man må skille mellom system ogomgivelsene når man vil beskrive en prosess. Systemet er de alle de stoffenesom er med i selve prosessen, mens universet er omgivelsene. VarmeDet er denenergien som blir utvekslet mellom systemet og omgivelsene p.g.atemperaturforskjellen. Volumendringen erden energien som blir utvekslet mellom systemet og omgivelsene på grunn avvolumendring eller ytre trykk, måles i Joule.

Entalpi(H)Det er enstørrelse for å kunne føre regnskap på hvor mye varme som blir avgitt ellertatt opp i en prosess. Entalpiendring          Er lik den varmen som harblitt utvekslet mellom systemet og omgivelser når temperaturen og trykket erdet samme som før og etter prosessen. Når  er prosessen eksoterm.Systemet avgir varme til omgivelsene.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Når  er prosessen endoterm. Systemet mottar varme fraomgivelsene. Dannelsesentalpien        For en forbindelseer den entalpien endringen i reaksjonen som skjer ved standardbetingelser når 1mol av forbindelsen blir dannet av grunnstoffene i deres stabile tilstand. Denbruker enheten KJ/mol. Forbrenningsentalpien       Foret stoff er den energien som avgisved fullstendig forbrenning av 1 mol av stoffet. Reaksjonsentalpien         For en kjemisk reaksjon er lik summen av dannelsesentapienfor produktene – summen av dannelsesentapien av reaktantene med de koeffisienteneført opp i likningen.

BindingsentalpienDet er den mengdenav energi som må til for å bryte 1 mol av en binding. Reaksjonsentalpien er likenergien tilført (bindinger som blir bryt) minus energien avgitt (bindingerblir dannet). Entropi(S)Det er enstørrelse som er et mål for graden av uorden blant partiklene (molekyler,atomer og ioner) i stoffet. Graden av uorden øker når: –      Sgass >>Svæske > Sfast stoff-      Et fast stoffe eller en væske løses i et løsemiddel-      Temperaturen i stoffet øker-      Antall partikler i systemet økerGibbsenergien(G)Gibbs frieenergi, er definert . Der T står får den målte temperaturen i kelvin(K). For en prosess iet lukket system hvor trykket og temperaturen er den samme som før og etterprosessen.

 En prosess er spontan når  og ikke når  Løsningsentalpier i kJ/mol i tynne vannløsninger ved 25 oC Anion Kation F- Cl- Br- I- OH- CO32- NO3- SO42- Li+ 4,9 -37,0 -48,8 -63,3 -23,6 -18,2 -2,7 -29,8 Na+ 1,9 3,9 -0,6 -7,5 -44,5 -26,7 20,4 -2,4 K+ -17,7 17,2 19,9 20,3 -57,1 -30,9 34,9 23,8 NH4+ -1,2 14,8 16,0 13,7 — — 25,7 6,6 Ag+ -22,5 65,5 84,4 112,2 — 41,8 22,6 17,8 Mg2+ -12,6 -160,0 -185,6 -213,2 2,3 -25,3 -90,9 -91,2 Ca2+ 11,5 -81,3 -103,1 -119,7 -16,7 -13,1 -19,2 -18,0 Al3+ -27 -329 -368 -385 — — — -350