Kårstø Sleipner-feltet.I 2000 var anlegget klar til å

Kårstø

Kårstø-anlegget i
Rogaland er den største i Europa av sitt slag. Anlegget er en viktig nøkkelrolle i
både transport av gass samt behandling av gass og kondensat/lys olje fra
samtlige viktige områder på norsk sokkel.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Rundt 30
felt er koblet til Kårstø via rørledninger og millioner kubikkmeter gass og
kondensat/lys strømme inn i anlegget hver dag. Der er blir tyngre komponenter
delt ut, mens resten, som kalles tørrgass eller salgsgass, transporteres
videre til kontinentet.

 Den første gassen nådde Kårstø på 25
juli 1985, og første gassen ble sendt ut fra Kårstø til en plass
i Tyskland kalt Emden den 15 oktober i samme år. Siden 1993 har
anlegget også vært i stand til å motta og stabilisere kondensat fra
Sleipner-feltet.I 2000 var anlegget klar til å motta gass fra Åsgard og andre
felt i Norskehavet gjennom rørledningen Åsgard Transport. Siden 2014 har
anlegget også vært i stand til å motta og stabilisere kondensat/lys olje fra
Gudrun-feltet.

Den siste
utviklingen på Kårstø har brakt en stor økning i sin evne til å motta og
prosessere gass.Rundt 90 millioner standard kubikkmeter gass kan strømme
gjennom anlegget hver dag.

Våt gass

Gjennom
prosessanlegget blir våt gass (NGL-NGL) skilt fra rikgassen og blir deretter
skilt til propan, normal butan, isobutan, NAFTA og etan. Propan lagres
i to store rock kamre (kaverner) med en samlet
kapasitet på hele 90.000 tonn, mens butan, isobutan, NAFTA og
etan blir lagret i tanker. Produksjon av LPG, etan og stabilisert kondensat/lys
olje resulterer i rundt 700 tanker verkstedopphold per år, noe som betyr at
Kårstø-anlegget rangerer som verdens tredje største produsent av LPG.

Tørr Gass
 Tørrgassen eksporteres fra Kårstø, gjennom rørledningen Europipe II til
Dornum i Nord-Tyskland og gjennom rørledningene Statpipe
og Norpipe til Emden.

Produksjon

Rørledningene
frakter rikgass og ustabilisert kondensat inn til Kårstø-anlegget.Oppgaven til
prosessanlegget er å omgjøre disse råstoffene til tørrgass (også kalt
salgsgass) og seks ulike væskeprodukter.Både rikgass og tørrgass består
hovedsakelig av metan, som er lettere enn luft.Tørrgass blir sendt videre jeg
rørledning til kontinentet, mens brann av væske – produktene lagres nedkjølt og
skipes ut over kai.Dette er etan, propan, isobutan og normalbutan. i tillegg
skipes det også ut nafta og kondensat i væskeform. For å kunne prosessere og
eksportere gassen som ankommer Kårstø i rørledningssystemene, trengs det en
rekke hjelpesystemer. De viktigste av disse systemene er dampkjeler som
benytter vann fra Storavatn til dampproduksjon, sjøkjølevann og kompressorer
for å kunne transportere gassen til mottaksanleggene på kontinentet. I tillegg
er det et renseanlegg for oljeforurenset vann. Anlegget har omfattende
sikkerhetssystemer som skal hindre gasslekkasjer og på gassen antennes ved
eventuelle lekkasjer. Kårstø prosessanlegg har tre kaier for varig av
produkter. Der anløper det hoppe på mellom 160 og 275 meter. I tillegg er det
en modul-kai som er beregnet til mottak av moduler og konteinere. Det er
utarbeidet egne havneforskrifter for alt båttrafikk til og fra Kårstø som skal
sørge for på skipstrafikken foregår på en sikker måte. Taubåtene som anlegget
har hatt, ble skiftet ut våren 2014 med nye og større båter. Propan-fyllestasjonen
for transport som tankbil er et supplement til propanlasting over kai. Statoil
er operatør av propanfyllestasjonen, mens Statoil Kårstø står for drift,
vedlikehold og beredskap på tankanlegget

Helse, miljø og sikkerhet

HMS 24 og
HMS 24 m/behandlingstid leveres til prosessanlegget på en kostnadseffektiv måte
å sikre at alle ansatte fungerer på anlegget og at de har en felles forståelse
av sin risikoprofil og kan samarbeide om å forebygge og behandle en rekke
hendelser som kan oppstå.

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out