Mng301A

This tutorial letter provides additional notes on information on changes to the regional discussion classes, use of myUnisa discussion forum and October/November 2013 examination preparation guidelines.In addition Appendix A contains some strategic management concepts that have been translated into isiZulu and Northern Sotho. This tutorial letter should be read in conjunction with Tutorial letter MNG301AMNG301A/101/3/2013.

2 THE DISCUSSION CLASSES Note that regional discussion classes will not be held in this module, as in the previous semesters. The University has made the decision that discussion classes will be replaced with a new online tutor model. Currently only face-to-face tutor support is given through regional centres in this module. Please contact your regional office in that regard.The main form of online support, and module related discussion will be through myUnisa, the “Discussions forum” tool. 3 myUnisa DISCUSSION FORUM We urge students to make use of the “Discussion forum” tool on the MNG301A page on myUnisa. This forum offers valuable learning experiences and an opportunity to engage in discussions with fellow students. We do provide feedback and guidance on these discussions.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

4 FINAL ASSESSMENT MARK You will be awarded marks for Assignments 01 and 02. The higher of the two assignment marks will be combined with your examination mark to give you your final assessment mark.Students who do not submit Assignment 01 do not have admission to the examination and need to repeat MNG301A.

Irrespective of the year mark obtained, a subminimum of 40% must be obtained in the examination. You will therefore not pass the module if your examination mark is less than 40%. 5 EXAMINATION PREPARATION GUIDELINES As part of your preparation for the MNG301A October/November 2013 examination, you should ensure that you have achieved all the learning outcomes and learning outcome standards in your study guide. To reiterate, students must master all of the learning outcomes.Please do not phone or send an email, requesting guidelines on the outcomes that must be mastered. understand the key concepts used in the examination (see Tutorial letter MNALLEQ/301/4/2012) Remember to read the examination questions carefully, to answer the whole question and to plan your time allocation according to the mark allocation. 3 IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO ENSURE THAT YOU HAVE COPIES OF ALL THE TUTORIAL LETTERS AND THE STUDY GUIDE.

LECTURERS CANNOT EMAIL OR FAX COPIES OF THE TUTORIAL LETTERS TO YOU THE DAY BEFORE THE EXAMINATION.YOU CAN EITHER DOWNLOAD THE TUTORIAL LETTERS FROM myUnisa (go to http://my. unisa. ac. za) OR CONTACT THE DEPARTMENT OF DESPATCH AT UNISA ([email protected] ac. za or send an SMS to 32695 – only for students in South Africa) 6 PAST EXAMINATION PAPERS The myUnisa site contains copies of past papers (go to “Official study material”). We recommend that you work through these papers as part of your preparation for the examination in order to familiarise yourself with the way the questions are asked.

Kindly note that the memorandums are not available to students, so please do not contact us with requests for model answers. To reiterate: There are NO model answers for the examination papers and model answers will NOT be made available to students. Please do NOT phone the department or the lecturers about this matter.

Rather do consider the slideshow available through myUnisa “Additional resources” tool. This slideshow entails among other things examination preparation guidelines. 7 TRANSLATED TERMINOLOGY We realise that for many of you English is not your first language.In an attempt to improve your understanding of basic terminology, we have included the Afrikaans, isiZulu and Northern Sotho translations of some of the most common course concepts.

You will find these in appendix A. 8 CONCLUSION You are welcome to contact me should you have any queries. We trust that you will gain valuable insight into the strategic management environment from this module. We wish you success in the examination! Kind regards Mr SK Bhoya Ms NV Moraka Department of Business Management Unisa 4 MNG301A/102 9 APPENDIX A: TRANSLATED TERMINOLOGYEngels Above-average returns Balanced scorecard Afrikaans Bo-gemiddelde opbrengste Gebalanseerde telkaart IsiZulu Imbuyekezo engaphezulu kokulingene Ikhadi lomphumela olinganayo Noord-Sotho Dipoelo tse lego ka godimo ga palogare Kelo ya nyalelano gare ga bokgoni le boikemisetso kgwebong Botshoni/Go wa Maatla a bareki a go bea feme ka fase ga kgatelelo Maatla a baabi a go laola tshelete ya thekiso Mapheko phethagatsong ya maano Go ela mekgwa ya kaonafatso ya tshepetso ya peakanyo Bokgoni bja go bea tshelete ya tefelo Ditekanyetso Maikemisetso a kgwebo Tswalano ya lebaka le phetho Tlhalosiso ya khamphani Seemong se sekaone phegisanong Makgotla a dikhamphani Boikarabelo bja kgwebo bja go latela maitshwaro a maleba bathong bao e ba direlago go ya ka mo bengdithoto ba letetsego ka gona Puso ya kgwebo Karoganyo ya popego go bopa diyuniti tse itaolago Mokgwa wa go ithuta ka go botsisisa gore Bankruptcy Bargaining power of buyers Bargaining power of suppliers Barriers to strategy implementation BenchmarkingBankrotskap Bedingingsvermoe van kopers Bedingingsvermoe van verskaffers Hindernisse met die uitvoering van strategie In ooreenstemming bring met norm Ukuwa ngakwezezimali Amandla okuxoxisana kwabathengi Amandla okuxoxisana kwabathuli bempahla Izivimbela ekwethulweni kwelisu Ukubheka ukusebenza kwezinye izinhlangano Amasu okubeka amanani kangcono Uphakelozimali Umgomo webhizinisi Ubudlelwane phakathi kwembangela nomphumela Ulwazi olumayelana nenkampani Ubuhle bokuqhudelana Inhlangano Ubulunga kwezamabhizinisi Best cost strategies Budgets Business policy Cause-and-effect relationship Beste-kostestrategiee Begrotings Sakebeleid Oorsaak-engevolgverwantskap Company profile Competitive advantage Consortia Corporate citizenshipMaatskappyprofiel Mededingende voordeel Konsortia Korporatiewe burgerskap Corporate governance Divisional structure Korporatiewe regering Afdelingstruktuur Ukuphatha ibhizinisi Isakhiwo sengxenye ethile Ukufunda ukugumbuqeka Double-loop learning Dubbele-lissie leer 5 okuphindiwe E-commerce E-handel Ezebhizinisi Emotional intelligence Entrepreneurial structure Ethical code Financial resources Focus Functional tactics Golden handcuffs Emosionele intelligensie Entrepreneuriale struktuur Etiese kode Finansiele hulpbronne Fokus Funksionele taktiek Goue handskoene Ubuhlakani ngokomoya Isakhiwo sebhizinisi Ikhodi yokuziphatha Izinsiza zezimali Okuqondiswe kukho Amaqhinga asebenzayo Ukubambeka ethubeni elihle i phetho di fihleletswe bjang E –khomese (khomese bjalo ka ge e hlagiswa inthaneteng) Tsebo ka tsweletso ya maikutlo Popego ya tsebo ya kgwebo Molao wa maitshwaro Dithusi tsa letlole Nepiso Mahlajana a tiragatso ya maano Kgoketso ye fiwago badiredi ka tshepo ya gore ba tla dula khamphaning Moputsotebogo wo fiwago mophethisimogolo wa khamphani ge e ka tsewa ke ba bangwe gomme yena a felelwa ke modiro Dithusi tsa botho /Lekala la khamphani le lebeletsego go kalatsa, thapisa le katlego ya badirisani Mekgwa ya go tswakanya maano khamphaning Go lekola ge e ba maano a a diriswago a swanetswe go fetolwa go ya ka ditiragalo tse mpsha Mabakakgolo a katlego Intastering Magato a phetogo intastering Popego ya intasteri Dithusi tsa go fa tsebo Inthanete Ditebanyo tse ka fihlelelwago lebakeng la nako ye telele goba maano a beng khamphani a go godisa dipoelo tsa Golden parachutes Goue valskerms Ukulandela ithuba elihle Human resourcesMenslike hulpbronne Uphiko olubukene nezabasebenzi Hybrid structures Hibride strukture Izakhiwo zezinto ezingafani Ukulawula ukwethulwa Implementation control Implementeringsbeheer Industry key success factors Industry lifecycle Sleutelsuksesfaktore van die bedryf Bedryfslewensiklus Industry structure Information resources Internet Long-term goals or strategic objectives Bedryfstruktuur Inligtingshulpbronne Internet Langtermyndoelstellings of strategiese doelwitte Izici ezisemqoka eziphumelelisa imboni Umjikelezo wokusebenza kwemboni Isakhiwo semboni Imithombo yolwazi I-inthanethi Izinhloso zesikhathi eside noma amasu aqhakambise izinjongo 6 MNG301A/102 hamphani Sehlopha sa ditatamente tsa letlole tse beakantswego Sehlopha sa batho se bopilwego go tswa dikarolong tsa go fapana tsa kgwebo Popego ya kgokaganyo Dinepo Taolo ya tshepediso Letlole le ka diriswago Popego ya peakanyo ya kgwebo Moya wa tshepo,ditumelo, maitemogelo le maitshwaro a maleba malokong a peakanyo Ge motho ka nosi a dumelelwa go ntsha maikutlo a gagwe le go itseela sephetho Dithusi tse di ka fago motho tsebo Maikemisetso Sephetho se tseerwego ke motho o tee sehlopheng se sennyane wa go ba le khuetso ye kgolo Temogo le phetleko tsa kgopolo yeo go yona leano le theilwego go hlohlomisa ge e ba le sa soma le ge go ka ba le diphetogo Go ikemisetsa phetogo Kgodiso ya poelo Go fetoga Lenane la kabo ya dithusi Maano a kgetho ya dikabelo ye thibelelwago Mekgwa ya go fa meputso Master budget Meesterbegroting Uhlelozimali olukhulu Matrix structure Matrys-struktuur Umumo wesici okususelwe kusoNetwork structure Objectives Operational control Operational funds Organisational architecture Organisational culture Netwerkstruktuur Doelwitte Bedryfsbeheer Bedryfsfondse Organisatoriese argitektuur Organisatoriese kultuur Isimo somsebenzi wokuxhumana Izinjongo Ukulawula umsebenzi Izimali ezisetshenziswayo Ungoti kwezokwakha enhlanganweni Isiko lenhlangano Person or existential culture Persoons- of eksistensiele kultuur Isiko lomuntu noma elikhona Physical resources Policies Power or club culture Fisiese hulpbronne Beleid Mag- of klubkultuur Izinsiza ezibonakalayo Imigomo Isiko lamandla noma lecembu Premise control Verondersellingsbeheer Ukulawula igceke Proactive Profit maximisation Reactive Resource allocation plan Restricted share option plansProaktief Winsmaksimalisering Reaktief Hulpbrontoewysingsplan Beperkte aandeleopsieplanne Reward systems Beloningstelsels Ukuba nobukhuphekhuphe Ukwandiswa kwenzuzo Ukuphendula Uhlelo lokwabiwa kwezinsiza Izinhlelo ezinomkhawulo wokukhethwa kwesabelo Izinhlelo ezinembuyekezo 7 Role culture Rolkultuur Indima yesiko Share option plans Aandeleopsieplan Short-term objectives Korttermyn-doelwitte Izinhlelo zokukhethwa kwesabelo Izinjongo zesikhathi esincane Ukufunda ukugumbuqeka okukodwa Ukulawulwa okusipesheli kwesimo esixwayile Izibizo nezinto ezilindelwe ngabathintekayo Ukulawula okuqondisayo Ungoti lwesu lokwakha Isakhiwo sengxenye yebhizinisi esakhiwe ngesu elithile Ukulawula ngesu elithileMokgwa wa go tsweletsa botseakarolo ka ditshepetso tse hlalositswego gabotse Maano a kgetho ya dikabo Dinepo tse ka fihlelelwago lebakeng la nako ye kopana Mokgwa wa go ithuta ntle le go se botsisise diphetho tse tseerwego Maano a go letela ditiragalo tsa kotsi Ditetelo ledikleime tsa bengdithoto Taolo ya kotlelo Tlhamo ya maano Yuniti ya kgwebo ye e ikemetsego, yeo e direlago mebaraka ya ka ntle Mokgwa wa tshepetso wo dumelelago balaodi go ela lenane la kgwebo ya khamphani Bogolo bja ka moo ditiro tsa dikhamphani tsa mohlakanelwa di somisanago mmogo gore di fihlelele dinepiso tsa tsona Tshelete ye thusago Single-loop learning Enkele-lissie leer Special alert control Stakeholder claims and expectations Steering control Strategic architecture Strategic business unit structureSpesiale waarskuwingskontrole Eise en verwagtinge van belanghebbendes Stuurkontrole Strategiese argitektuur Strategiese sakeeenheidstruktuur Strategic control Strategiese beheer Strategic fit Strategiese geskiktheid Ukulungela isu elithile Strategic funds Strategic leadership Strategiese fonds Strategiese leierskap Izimali ezibekelwe isu elithile Ubuholi besu elithile tsa yona Boetapele bja maikarabelo a magolo Bokgoni bja taolo ya peakanyo gore e fihlelele dinepo tsa yona Malebele a bokgoni bja taolo ya peakanyo gore e fihlelele dinepo tsa yona Strategic management Strategiese bestuur Ukuphatha ngesu elithile Strategic management model Strategiese bestuursmodel Indlela yokuphatha ngesu elithile 8 MNG301A/102Strategic management process Strategiese bestuurproses Uhlelo lokuphatha ngesu elithile Tshepetso ya bokgoni bja taolo ya peakanyo gore e fihlelele dinepo tsa yona Go lebeledisa mmaraka gore o lemoge diphetogo tse lego gona le gore di hlolwa ke eng Maano a go thusa batho go fihlelela dinyakwa Bokgoni bja go gopodisisa Bokgoni bja phethagatso ya maano Moya wa tshepo peakanyong/Setso badiredi sa go ba le tshepo peakanyong Katlegotshomisanong mmogo Dilebanywa Diprotseke peakanyong tse phethagatswago ke dihlopha tse nnyane Tshosetso ya baphegisani ba bafsa Boetapele bjo tlisago phetogo Theo ya boitshwaro Kgodiso ya khumo Tshelete ye lego gona go ka somiswa Strategic surveillance Strategiese toesig Ukuqapha ngesu elithile Strategic survivalStrategiese oorlewing Ukuphila/ukuba khona ngesu elithile Ukucabanga ngesu elithile Ukwethulwa kwelisu Strategic thinking Strategy implementation Strong culture Strategiese denke Strategieimplementering/uitvo ering Sterk kultuur Isiko elinamandla Synergy Targets Task culture Sinergie Mikpunte Taakkultuur Ukusebenzisana Imigomo ebekiwe Umsebenzi wesiko Threat of new entrants Transformational leadership Values Wealth maximisation Working capital Bedreiging van nuwe toetreders Transformerende leierskap Waardes Rykdommaksimalisering Bedryfskapitaal Usongo lwabasha abangenayo Ubuholi obuguqukayo Ukuziphatha Ukwandiswa komnotho Imali esetshenziswayo 9