Puslespill ordet også et symbol på den gjenvunne

Puslespillreferer til Julies liv, og drittmotiv til følelsene hennes. Når Julie skriverat alt er nyanser av brunt så mener hun at livet er fargeløst og at det bæreringen preg av mening eller glede. Som følge av et uforventet familie dødsfallblir Julies liv snudd opp ned; hun mister kontakten med sine nærmeste, ogmanglende tilfredshet på å føle tilhørighet skaper dystre tanker og følelser ihenne. Hun synes at livet sitt nå er meningsløst, og har mistet motivasjon forå leve videre.    Muleum er Julies måte å si “museum”på. Hun vokste opp med foreldre som tok henne med påen haug museer, men hun sa konsistent “muleum”. Etter det begynte hele familienå bruke det, og dermed er det et barns uttrykk som har fortsatt å eksistere.

Nettopp dette ordet fungerer således som et symbol på en rest av familien og endel av identiteten til Julie. Hun bestemmer seg til og med å lære sin datter atdet kalles Muleum og ikke museum. Dette ordetblir altså et symbolsk bilde på den tapte familien gjennom romanen, og nårordet fremkommer i slutten av romanen tilsvarer ordet også et symbol på dengjenvunne familien og på Julies utvikling.  Før familiensbortgang, var Julie underlagt farens overordnende autoritet og retningslinjer,og det tilbød henne en liten smak av fremtiden. Tapet av familien slår således Juliesliv rett på hodet, og hun faller inn i en identitetskrise.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Julie befinner seg nåi en livssituasjon hvor sine tidligere erfaringer og reaksjonsmåter ikke ertilstrekkelige til å løse problemene hennesJZ1 , og hun opplever vansker med å føle tilhørighet og mening medlivet. Tapet av familien forårsaker derfor en drastisk utgivelse av muligheterfor Julie. Julie utnytter det å være helt uten myndighet til å løseidentitetskrisen ved å reise verden rundt for å finne sin plass i livet.

Huneksperimenterer med sin identitet innen hun når frem til et viss punkt, hvorhun har en «stabil» identitet. Romanen skildrer dermed en identitetsutviklingfra barn til voksenliv hvor Julie kjemper for å finne en rolle og mening ilivet. Ordet «Muleum» blir således liggende som en grunnleggende del av Juliesidentitet og familieopphav.

 Julie er pregetav ambivalens og fortvilelse. Hun har muligheten til å endre sine planer ogvelge livet der et sosialt fellesskap med flisleggeren Krzysztof og datteren sinhar en betydning og spiller en vesentlig rolle for Julies snuoperasjon. Det ernettopp muligheten for anger som i første omgang redder Julie fra sitt siste selvmordsforsøk.Til tross for at det står dårlig til med henne, er den ambivalensen forbundet meddet siste selvmordsforsøket imøtegående med myten om at når man først harbestemt seg for å ende livet sitt, er det ingen annen utvei. Julie klarer åoverleve av det som i prinsippet skulle blitt en fatal tragedie, og snartbryter angeren frem og Julie får livslysten tilbake.

 Handlingsreferat«Glass»Romanen «Glass»tematiserer historien til den unge kvinnen Inge, og sin vei mot en selvvalgtdød. Vi er vitne til den endelige beslutningen Inge foretar mens hun befinnerseg i farmorens hus. I løpet av den siste tiden hun bruker på å ta sin sisteavgjørelse, spoler hun tilbake til de avgjørende opplevelsene hun har værtgjennom, og rekapitulerer de viktigste hendelser i sitt liv. Den allerviktigste faktoren som har resultert til Inges katastrofale valg, er at Ingebærer med seg en stor sorg av å ha mistet sin store elskende Miriam. Ingeopplevde den fullkomne kjærligheten med Miriam, og etter hennes død ser ikkeInge en mening med livet.  Analyse av «Glass»Inge står fasti kjærlighetens dilemma.

Uten Miriam ser ikke Inge noe mening med å leve livetsitt. Både Inge og Miriam har til felles at de bærer på en smerte, men på toforskjellige tilfeller. Miriam bærer på en fysisk smerte, mens Inge på enpsykisk smerte og ensomhet. Felles har de kjærligheten og i dette ligger tankenom at døden utgjør ingen fiende, tvert imot utgjør den en befrielse. Dettekommer klart frem når Inge føler seg over tid fanget i en tilstand avoverveldende smerte med et desorientert, fragmentert og forvirret forhold tilseg selv og andre- og hvor ingen løsninger på å kvitte seg av smerten lykkes-utvikler hun en form for spesiell tenking som leder henne til suicidaltgjennombrudd. Denne spesielle tenkingen innebærer en tro på at Inge kantilintetgjøre kroppen sin med all dens smerte samtidig som hun lever videre iånden og gjenforenes med Miriam.   SpråkligevirkemidlerRomanen «Glass»har en slags monologform, men tross dette skriver Francke historien også idialog.

Boken er også en poetisk preget prosa. Francke skriver en glimrende poetisk prosa der alle sansersom bilder, farger og lukter påvirkes av et entydig språk JZ2 og som samtidig bidrar til å skapestemning i boken:«Regn. Tåke. Søle. Skitt. Sleipt, grått, glatt,vått.

Jeg snubler og klarer ikke ta meg forJZ3 . Jeg får leire i munnen. Jeg fårsmaken av søle mellom tennene. Blytung fyller den meg og drar meg ned i detsleipe, glatte.» (s.11) JZ1sine? JZ2Hvalegges i dette begrepet? Er det liksom lite beksrivinger og boken åpner til romfor tolkning ? JZ3Språketskaper dermed en dyster stemning som forsterkes av et poetisk språk