Sosyal Yunan hekimler Karystos, Aristoteles ve Erasistratos klinik

Sosyalmedya kullan?m?n?n artmas? ile günümüzde hem erkekler hem dekad?nlar kilo vermek ve formda kalmak amac?yla çaba harcamakta,fakat bu çaba olumlu sonuçlar? kazand?rabilece?i gibi olumsuzsonuçlara da neden olabilmektedir. Ayr?ca, çal??ma hayat?içinde bulunan bireyler daha çok fast food gibi kalorisi yüksekyemekleri tercih etme e?ilimindedir. Sa?l?ks?z ve yanl??yap?lan yeme al??kanl?klar? yeme bozukluklar? geli?tirilmesineve ciddi sa?l?k sorunlar?n?n ya?anmas?na neden olabilmektedir.

Modern zamanlar?n en yayg?n hastal?klar?ndan biri de yemebozukluklar?d?r. Dünya üzerinde bir çok insan?n hayat? yemebozuklu?u nedeniyle risk alt?ndad?r. Özellikle kad?n bedeniyleilgili kültürel standartlar zaman içinde de?i?mi?tir, dahaönceki dönemlerde farkl? olarak günümüzde ideal kad?n zay?folarak tasvir edilmektedir. BulimiaNervoza Bulimiayak?n dönemde olu?an güzellik alg?lar?yla ortaya ç?kan birkavram olarak dü?ünülse de tarihi oldukça eskiye dayanmaktad?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Antik Yunan’da “bulimia” aç olmay? ve kendini aç b?rakman?nen son noktas?n? betimlemek amac?yla kullan?lm??t?r. Kelimekökeni olarak Latince’deki “bous” ve “limos”kelimelerinden türetildi?i ve “Öküz açl???” anlam?nageldi?i bilinmektedir. Bu söz öbe?i ki?inin bütün bir öküzüyiyebilecek kadar aç oldu?u ya da öküz kadar çok yemekyiyebilece?i anlam?nda kullan?lmaktad?r (Parry-Jones veParry-Jones, 1991). Eski Roma ?mparatorlu?u’nda insanlar?n birritüel olarak t?kan?rcas?na yedikleri ve ard?ndan kustuklar?ndanbahsedilmektedir.Hatta 1996 y?l?nda Crichton tarad?ndan yap?lanbir ara?t?rmaya göre, Roma ?mparatorlar? olan Claudius veVitellus’un yeme davran??lar?n?n bulimiaya benzedi?i ve tarihtebilinen en eski t?kan?rcas?na yeme ve kusma davran???sergileyen ki?iler olduklar?n? iddia etmektedir. Ayn? ?ekilde odönemin din adamlar?n?n, azizlerinin a??r? yiyip daha sonravomitorium ad? verilen yerlerde kustuklar?ndan söz edilmektedir(Akt. Garner& Garfinkel, 1997). Bulimiakavram?n? mitolojik hikayelerde de görebilmekteyiz.

ErysikhtonDemeter’e ait bir ormanl?k alan? tahrip etmesi sonucunda Tanr?çaonu, dayan?lmaz durdurulamaz bir açl?kla cezaland?rm??t?r.M.Ö. 4.

ve 3. yüzy?lda Yunan hekimler Karystos, Aristoteles veErasistratos klinik aç?dan “a??r? ve dayan?lmaz açl?k”terimini ilk kez kullan?lm??t?r (Ziolko,1996). Bulimiaiçin 13. y.

y.’da midedeki bir rahats?zl?ktan kaynakland???dü?ünülmü?tür. Bu durumda ki?inin midesindeki rahats?zl?ktandolay? yediklerini hazmetmesi engellendi?i ya da hazmedemedenç?karmas?na neden oldu?u varsay?lm??t?r. 18. y.y.

sonlar?nado?ru Bulimia ve histeri aras?nda bir ba? oldu?u dü?ünülmü?ve Bulimia’n?n histerinin bir çe?idi oldu?una inan?lm??t?r.19. y.y.’da Bulimia’n?n psikolojik nedenlerinin oldu?u fikriortaya ç?km??t?r.

BulimiaNervoza için tarihteki vaka örneklerine bak?ld???nda çok fazlaveri elde edilememektedir, ancak günümüzden farkl? olarak büyükço?unlu?unda erkeklerin olu?turdu?u, 19. y.y. ve sonras?ndakad?nlara ait örneklerin artt??? görülebilmektedir.

Bunlara ekolarak, pek çok vakada telafi edici davran?? bulunmad??? için,asl?nda bu vakalar?n t?kan?rcas?na yeme bozuklu?una ait vakalaroldu?u dü?ünülmektedir (Parry-Jones ve Parry-Jones,1991). 20.yüzy?l?n ba?lar?nda Bulimia Nervoza’y? t?bbi bir terim olarakilk Pierre Janet kullanm??t?r. Janet (1903) “Obsession et laPsychasthenie” adl? çal??mas?nda “Nadia” isimli bir vakadagizli zorlant?l? bir biçimde yemek yeme davran???ndan sözetmi?tir (Akt. Putnam, 1989). Daha sonraki y?llarda Wulff (1932)”D.” isimli a??r? yeme ataklar? ard?ndan kusmadavran??lar?n?n görüldü?ü bir vakada takip etmi?tir. Buhastan?n yo?un bir depresyon ya?ad??? ve kendisini”tiksinilecek kadar ?i?man” olarak betimledi?i görülmü?tür.

Biswanger ise 1944-1945 y?llar? aras?nda Ellen West vakas?n?takip etmi?tir. Bu vakada hasta i?tah? için “vah?i bir hayvangibi yeme?i bir ç?rp?da bitirme” iste?i olarak tan?mlam??,daha sonra yeme reddi, kusma, laksatif al?m? vb. davran??largöstermi?, en sonunda ise intihar etti?i bildirilmi?tir (Akt.Garner & Garfinkel, 1997). BulimiaNervoza ilk kez 1979 tarihinde Russell taraf?ndan sistematik bir?ekilde incelenmi? ve ayr? bir sendrom olarak tan?mlanm??t?r (Akt. Frampton, 2013). BulimiaNervosa’n?n 1970’li y?llardan önce psikiyatrik bir bozuklukolarak bilinmemesi ve tan? kriterlerinin olmamas? nedeniyle butarihten öncesinde yayg?n olarak görülmemi?, ancak bu tarihtensonra oldukça yayg?n görülmeye ba?lam??t?r. DSMTan? Ölçütlerine göre DSM-III’de(1980) bulimia yeni bir bozukluk terimi olarak yer alm??t?r.

FakatDSM-III’de bulimik evreleri olan hastalar?n AnoreksiyaNervoza özelliklerini de ta??d?klar? görülmü?, DSM-III-R ilebirlikte Bulimia Nervoza yeni bir tan? ba?l??? olarak yeralm??t?r. DSM-IV(2013) s?n?fland?rmas?na göre yeme bozuklu?u AnoreksiyaNervoza, Bulimia Nervoza ve Ba?ka Türlü Adland?r?lamayan YemeBozuklu?u olmak üzere üçe ayr?lm??t?r. Bu yaz?da BulimiaNervoza’n?n tarihsel süreci aç?klanmaya çal???lacakt?r.DSM-IV’de Bulimia Nervosa için a?a??daki tan? kriterlerine yerverilmi?tir. A.Yenilenen t?k?n?rcas?na yeme epizodlar?n?n olmas?.

Birt?k?n?rcas?na yeme epizodu a?a??dakilerden her ikisi ilebelirlidir: ayn? zaman diliminde ve benzer ko?ullarda ço?u insan?n yiyebilece?inden hiç tart??mas?z çok daha fazla miktarda olan yiyece?i belirli zaman diliminde (örn. herhangi bir 2 saatlik süre içinde) yeme. bu epizod s?ras?nda yeme kontrolünün kalkt??? duyumunun olmas? (örn. Yemeyi durduramayaca?? ya da ne yedi?ini ya da ne kadar yedi?ini kontrol edememe duygusu). B.Kilo almaktan sak?nmak için, kendisinin yol açt??? kusma,laksatiflerin, diuretiklerin, lavmanlar?n ya da di?er ilaçlar?nyanl?? yere kullan?m?, hiç yemek yememe ya da a??r? egzersizyapma gibi uygunsuz dengeleyici davran??larda tekrar tekrarbulunma. C.

T?k?n?rcas?na yeme ve uygunsuz dengeleyici davran??lar; herikisi de 3 ay süreyle ortalama en az haftada iki kez ortayaç?kmaktad?r. D.Kendini de?erlendirirken anlams?z bir biçimde vücudun biçimi vea??rl???ndan etkilenir. E.

Bu bozukluk sadece Anoreksiya Nervoza epizodlar? s?ras?nda ortayaç?kmamaktad?r. Ç?kartmaOlan Tip: BulimiaNervoza’n?n o s?radaki epizodu s?ras?nda ki?i düzenli olarakkendi kendine kusmu? ya da laksatifleri, diuretikleri ya dalavmanlar? yanl?? yere kullanm??t?r. Ç?kartmaOlmayan Tip:Bulimia Nervoza’n?n o s?radaki epizodu s?ras?nda ki?i, hiçyemek yememe ya da a??r? egzersiz yapma gibi di?er uygunsuzdengeleyici davran??larda bulunmu? ancak kendi kendine kusmam??ya da laksatifleri, diuretikleri ya da lavmanlar? yanl?? yerekullanmam??t?r. DSM-5’te(2013) ise “Bluimiya Nervoza” bozuklu?unun tan? ölçütlerindeüç ayl?k dönemdeki atak s?kl??? ?art? 2’den 1’eindirilmi?tir.DSM-5’teki”Bulimiya Nervoza”n?n C tan? ölçütü: “t?k?n?rcas?nayeme davran??lar?n?n ve uygunsuz ödünleyici davran??lar?nher ikisi de, ortalama, üç ay içinde, en az haftada bir kezolmu?tur.”” (syf.

175) ?eklinde de?i?tirilmi?tir. ICD-10Tan? Ölçütlerine Göre ·Yeme ile tak?nt?l? u?ra? ve kar?? konulamayan yeme iste?i;k?sa sürelerde büyük miktarda yeme nöbetlerine neden olur. ·Yiyeceklerin ?i?manlat?c? etkisini ortadan kald?rma amaçl?kusma, müshil ilac? kullanma, de?i?en sürelerle aç kalma,i?tah bask?lay?c? ilaçlar, tiroid preparatlar? ya da diuretik kullan?m? yollar?na ba?vurulur. Diyabetik hastalar bulimikolduklar?nda insulin tedavilerini ihmal etmeyi seçebilirler. ·Çok ?iddetli ?i?manlama korkusu nedeniyle kilo ve ya? aç?s?ndanuygun ya da sa?l?kl? olandan cok daha dü?ük bir beden a??rl???belirlenmi?tir. ·Hastan?nöyküsünde her zaman olmamakla birlikte s?kl?kla anoreksiyanervoza dönemi vard?r ve iki dönem aras?ndaki süre de?i?kenlikgösterebilir (Herpertzv.d., 2011).