STRATEGI strategi menyerang. Semakin kerap ibu bapa menggunakan

STRATEGIMENYERANG           Strategi pengurusan konflik yang seterusnyaialah strategi menyerang. Strategi menyerang ialah komunikasi yang dilontarkandengan cara marah atau menentang orang lain atau dengan mereka yang sedangberkonflik. Kebanyakan konflik yang timul dalam keluarga disebabkan oleh polakomunikasi keluarga, terutama dalam hubungan anak-anak dengan ibu bapa (Zhanget al., 2005: Koerner & Cvancara 2002: Ballard-Reisch & Weigel 2006).Strategi menyerang ini mempunyai elemen verbal yang cenderung untuk menjatuhkankredibiliti ibu bapa.

Orientasi perbualan sememangnya dapat menyumbang kepadastrategi menyerang. Semakin kerap ibu bapa menggunakan orientasi perbualan,semakin meningkat anak-anak menggunakan strategi menyerang. Hal ini selaridengan kajian  Koerner dan Fitzpatrick(1997) yang mendapati ahli keluarga akan berasa selesa kerana dapat menyuarakansesuatu perkara yang mereka tidak puas hati bagi menyelesaikan konflik mereka.         Strategi menyerang dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeza iaituperspektif masyarakat Barat dan masyarakat Asia. Kedua-dua masyarakat iniberbeza pendapat mengenai strategi menyerang dalam menyelesaikan sesuatukonflik kekeluargaan.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Menurut Allison & Shultz (2004), dalam perspektifbudaya Barat, konflik antara anak-anak dengan ibu bapa dilihat sebagai suatulandasan dalam kebahagiaan keluarga. Anak-anak yang menggunakan strategimenyerang dalam menyelesaikan konflik keluarga tidak dianggap sebagai suatukesalahan. Anak-anak yang menggunakan strategi menyerang, ia membawa ertibahawa mereka sudah bersedia meluahkan perasaan tidak puas hati mereka terhadapperaturan atau tindakan ibu bapa (Allison & Shultz, 2004).

Manakala, dariperspektif masyarakat Asia, kebanyakan remaja Asia tidak cenderung untukmenggunakan strategi menyerang dengan ibu bapa (Ann Yu Lung 1999: Choa 2001:Siu Man 20012: Zhang 2007). Dalam konteks masyarakat Malaysia, remaja yangmenggunakan strategi menyerang terhadap ibu bapa akan dianggap anak durhaka.          Strategi menyerang banyak digunakan oleh masyarakat Barat.

Hal inimenunjukkan keberkesanan strategi ini dalam menyelesaikan sesuatu permasalahandalam keluarga. Banyak kajian menunjukkan strategi menyerang berkait secarasignifikan hanya dengan remaja Barat (Allison et al. 2004: Siu Man 2004: Dumlao& Botta 2000).

Sebagai contohnya, anak-anak sanggup bertengkar dengan ibubapa jika masalah tersebut berkaitan dirinya. Masyarakat Asia tidak menggunakanstrategi menyerang kerana strategi ini mempunyai elemen-elemen verbal yangcenderung untuk menjatuhkan maruah ibu bapa. Strategi menyerang juga tidaksesuai dalam konteks budaya Malaysia terutama tatasusila budaya orang Melayu.Hal ini demikian kerana, seseorang anak yang menentang ibu bapanya secaraterang-terangan, ia dianggap kurang ajar dan derhaka.

Strategi menyerangsememangnya digunakan oleh masyarakat Barat berbanding masyarakat Asia. MenurutDumlao dan Botta (2000), pola komunikasi berorientasikan perbualan lebihberkait secara positif dengan remaja Barat. Ini menggambarkan bahawa remajaBarat menggunakan strategi menyerang lebih tinggi berbanding masyarakat Asia.Masyarakat Asia lebih kepada pola komunikasi yang berorientasikan keakuraniaitu patuh kepada ibu bapa. STRATEGIOBLIGASI          Strategiobligasi memperlihatkan individu yang mempunyai konflik dengan keluargaberusaha mengikut keputusan ibu bapanya.

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat,obligasi ialah sesuatu yang mesti dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahawaanak-anak berusaha untuk mengikut segala apa yang dikatakan oleh ibu bapanya.Strategi obligasi ini merupakan satu sikap dan kelakuan individu yang memilihuntuk menjaga air muka orang lain berbanding air mukanya sendiri. Air mukamerupakan imej kendiri yang ditonjolkan kepada umum, selain memberikan gambaranimej dalaman tentang diri seseorang, dan berkait rapat dengan konsep sepertiharga diri, status serta maruah. Anak-anak sanggup korbankan segala yang sememangnyaberpihak padanya demi menjaga kredibiliti ibu bapa.

Sebagai contohnya,anak-anak bersetuju dengan pandangan ibu bapa semasa membuat keputusan. Hal inimembuktikan bahawa anak-anak sentiasa memberi sokongan kepada ibu bapa tidakkira apa-apa jua situasi.         Strategi obligasi ialah strategi yang ketara dalam budaya konteks tinggiiaitu masyarakat Asia dan Cina yang sangat mementingkan perasaan orang lainberbanding perasaan sendiri. Hal ini berbeza dengan masyarakat Barat yang lebihsuka memikirkan perasaan sendiri terlebih dahulu berbanding perasaan oranglain.

Budaya konteks tinggi merupakan budaya yang kebanyakan maklumatdikomunikasikan terletak dalam konteks fizikal atau di dalam diri individu dansedikit sahaja dalam bentuk kod yang jelas (Saodah, Narimah dan Mohd. Yusof,2003, 126-131). Hal ini menunjukkan bahawa, kebanyakan masyarakat Asiamenggunakan strategi ini dalam menyelesaikan konflik kekeluargaan. Dari segiperspektif budaya Cina, kebanyakan masyarakatnya menggunakan strategi obligasidalam menyelesaikan konflik. Hal ini demikian kerana, ibu bapa masyarakat Cinabercirikan ketegasan dan mengawal. Ini sesuai dengan strategi obligasi iaituanak-anak mesti mengikut apa yang telah ditetapkan oleh ibu bapa.

MasyarakatCina lebih mementingkan penjagaan hubungan kekeluargaan yang baik. Zhang et al.(2005) menyatakan bahawa menjaga hubungan dalam keluarga amat penting.           Strategi obligasi tidak sesuai denganmasyarakat Barat kerana masyarakatnya lebih kepada pola komunikasi perbualaniaitu memberi peluang kepada anak-anak untuk meluahkan segala perasaannya.

Strategi obligasi melibatkan pola komunikasi keakuran. Strategi obligasi sangatsesuai digunakan oleh masyarakat Asia dan Cina dalam menyelesaikan sesuatukonflik keluarga kerana anak-anak tidak menentang akan segala keputusan yangdibuat oleh ibu bapa. Masyarakat Barat lebih suka mengikut keputusannyasendiri. Keberkesanan strategi ini dapat dilihat apabila konflik yang timbuldapat diselesaikan dalam masa yang singkat dan dapat menjernihkan kembalihubungan yang keruh. Strategi obligasi ini sesuai digunakan boleh masyarakatAsia dan Cina supaya dapat mengelakkan daripada kedurhakaan anak-anak.

 STRATEGIDOMINASI          Strategidominasi memperlihatkan individu yang terlibat dengan sesuatu konflikkekeluargaan tetap dengan keputusan yang dibuat dan tidak berganjak daripadakeputusannya. Hal ini menunjukkan bahawa anak-anak inginkan ibu bapa mengikutsegala keputusannya dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Anak-anaksebegini mempunyai karakter yang tegas, kental, berani dan tidak mudah mengalahdemi mencapai matlamatnya. Hal ini bermakna, remaja atau anak-anak lebihmengutamakan air mukanya sendiri berbanding orang lain. Sebagai contohnya,anak-anak tegas dengan pendirian apabila berdepan dengan konflik.

Inimenunjukkan bahawa ibu bapa perlu bersedia untuk bersikap terbuka dan bertolakansur dalam menerima pandangan dan nasihat dari anak-anak.          Strategi dominasi ini sering digunakan dalam budaya konteks rendah.Perkara ini mungkin disebabkan budaya konteks rendah dibentuk berasaskankeperluan dan matlamat individu. Ini menunjukkan bahawa individu tersebutmengutamakan dirinya dalam kebanyakan perkara berbanding orang lain dan hal inisesuai dengan strategi dominasi yang mementingkan perasaannya sendiri. Strategidominasi lebih banyak digunakan oleh masyarakat Barat berbanding masyarakatAsia.

Strategi ini merupakan pola komunikasi yang berorientasikan perbualan danini telah memberi peluang yang lebih luas kepada anak-anak Barat untuk menyatakanpandangannya dalam pelbagai isu dan idea. Hal ini menyebabkan anak-anakmengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan konflik. Cara beginisememangnya dapat menyedarkan ibu bapa bahawa setiap permasalahan bolehditangani secara positif bersama. Masyarakat Asia tidak cenderung untukmenggunakan strategi ini dalam penyelesaian konflik.

Hal ini demikian kerana,strategi ini dilihat seolah-olah usaha untuk menentang ibu bapan. Strategi inilebih utama digunakan oleh masyarakat Barat berbanding masyarakat Asia. Perkaraini disebabkan strategi ini lebih dominan digunakan oleh masyarakat Barat yangsangat mementingkan perasaan sendiri. KESIMPULAN         Konklusinya, strategi pengurusan konflik yang berorientasikan keakurandan perbualan dalam institusi kekeluargaan dapat menjamin kelestarian dankeharmonian sesebuah keluarga. Malahan, konflik ini dapat membantu remajameningkatkan kemahiran dan keupayaan diri dalam menangani masalah yang dihadapiterutama sewaktu situasi konflik dengan keluarga. Konflik sememangnya merupakansesuatu yang sentiasa wujud dalam kehidupan manusia.

Semuanya bergantung kepadaindividu untuk sendiri menghadapinya sama ada secara baik atau buruk. Kejayaandalam menghadapi konflik akan memberikan sesuatu yang memberansangkan dalamjangka panjang dan kegagalan akan mengundang perkara yang sama. Konflikkeluarga ini memerlukan pelbagai strategi penyelesainnya kerana institusikekeluargaan perlu dikekalkan demi kelestarian hari esok.

Etika juga pentingdalam masyarakat kerana ia menjadi teras pembentukan keluarga bahagia.Kelestarian yang wujud dapat menjamin penerusan keturunan yang baik demipembentukan keluarga bahagia.