Mandarin film

Pronouncing| 2. I| Woh3| wo| 3. You| Ni3| ni| 4. She/he| Tah| Ta| 5. We| Woh3 men2| Wo men| 6. Right| Twei| twey| 7. Wrong|…

Read More