Uzmanlar ve beslenmede doymu? ya?larla de?i?tirildi?inde kolesterol seviyelerini

Uzmanlarbeslenmede önemli bir yeri olan bal???n bolca tüketilmesi konusunda uyard?. Bal?kOmega-3 çift ba? içeren ya? asitlerinin kayna?? olarak bilinir, bununyan?nda yüksek miktarda mineral, protein ve vitamin bulunduruyor. Medical ParkSamsun Hastanesi Beslenme Uzman? Kübranur AK, bal???n içindedoymam?? ya? oldu?unu ve beslenmede doymu? ya?larla de?i?tirildi?indekolesterol seviyelerini azaltt???n? belirtti.  BeslenmeUzman? Kübranur AK, “Sa?l???m?z için bu faydal? besini s?kçatüketmemiz için çok fazla sebep vard?r. Bal?k, omega-3 ya? asitleri sayesindeba????kl?k sistemini kuvvetlendirerek vücudu grip ve çe?itli enfeksiyonlarakar?? korur. Kan bas?nc?n?n dü?mesinde ritim düzensizli?inde ve alzheimeriönlemede, ayr?ca meme, prostat ve kolon kanseri ba?ta olmak üzere birçok kansertüründe de fazlas?yla etkilidir” dedi.

Kalp hastal??? ve felciönledi?i de uzun ara?t?rmalar sonucu payla??lm??t?r. Saçlar? ve cildi besledi?iiçin sedef hastal??? riskini de azaltt???n? görmekteyiz. HÜCRELER?YEN?L?YOR Hücreleriyenileyen ve cildin elastikiyetini sa?layan önemli bir besin ö?esi oldu?unubelirten Diyetisyen Ak, ” Deniz ürünleri do?um sonras? depresyonu önlemekiçin de yard?mc?d?r” dedi. “Bal?k düzenli olarak yenirse gözlerinparlak ve sa?l?kl? olmas?na yard?mc? olur.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Ba??rsak sa?l???nda önemli birrol oynar. Diyabeti geciktirir. Ayr?ca disleksi ve ö?renme güçlükleriniönlemede yard?mc? oldu?u da bilimsel ara?t?rmalar ile kan?tlanm??t?r dedi. ÖZELL?KLEÇOCUKLAR TÜKETMEL? Özellikleokula giden çocuklar?n ton, uskumru ve somon gibi omega-3 ya? asidinden zenginya?l? bal?klar? tüketmeleri çok önemlidir. Mevsiminde tüketilen bal?klar dahafaydal? ve lezzetli oldu?u için bal?k seçimine önem vermemiz gerekmektedir.

 Ocak ay?nda tercih etmemiz gereken bal?klar ise tekir,lüfer, çinekop, kefal, hamsi, k?rlang?ç, uskumru, palamut ve istavrittir. Özelliklekefal ve hamsi ocak ay?nda en ya?l? dönemini ya?ayan bal?klard?r.”.