Uzmanlar ve beslenmede doymu? ya?larla de?i?tirildi?inde kolesterol seviyelerini

Uzmanlar
beslenmede önemli bir yeri olan bal???n bolca tüketilmesi konusunda uyard?.

 

Bal?k
Omega-3 çift ba? içeren ya? asitlerinin kayna?? olarak bilinir, bunun
yan?nda yüksek miktarda mineral, protein ve vitamin bulunduruyor. Medical Park
Samsun Hastanesi Beslenme Uzman? Kübranur AK, bal???n içinde
doymam?? ya? oldu?unu ve beslenmede doymu? ya?larla de?i?tirildi?inde
kolesterol seviyelerini azaltt???n? belirtti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Beslenme
Uzman? Kübranur AK, “Sa?l???m?z için bu faydal? besini s?kça
tüketmemiz için çok fazla sebep vard?r. Bal?k, omega-3 ya? asitleri sayesinde
ba????kl?k sistemini kuvvetlendirerek vücudu grip ve çe?itli enfeksiyonlara
kar?? korur. Kan bas?nc?n?n dü?mesinde ritim düzensizli?inde ve alzheimeri
önlemede, ayr?ca meme, prostat ve kolon kanseri ba?ta olmak üzere birçok kanser
türünde de fazlas?yla etkilidir” dedi. Kalp hastal??? ve felci
önledi?i de uzun ara?t?rmalar sonucu payla??lm??t?r. Saçlar? ve cildi besledi?i
için sedef hastal??? riskini de azaltt???n? görmekteyiz.

 

HÜCRELER?
YEN?L?YOR

 

Hücreleri
yenileyen ve cildin elastikiyetini sa?layan önemli bir besin ö?esi oldu?unu
belirten Diyetisyen Ak, ” Deniz ürünleri do?um sonras? depresyonu önlemek
için de yard?mc?d?r” dedi. “Bal?k düzenli olarak yenirse gözlerin
parlak ve sa?l?kl? olmas?na yard?mc? olur. Ba??rsak sa?l???nda önemli bir
rol oynar. Diyabeti geciktirir. Ayr?ca disleksi ve ö?renme güçlüklerini
önlemede yard?mc? oldu?u da bilimsel ara?t?rmalar ile kan?tlanm??t?r dedi.

 

ÖZELL?KLE
ÇOCUKLAR TÜKETMEL?

 

Özellikle
okula giden çocuklar?n ton, uskumru ve somon gibi omega-3 ya? asidinden zengin
ya?l? bal?klar? tüketmeleri çok önemlidir. Mevsiminde tüketilen bal?klar daha
faydal? ve lezzetli oldu?u için bal?k seçimine önem vermemiz gerekmektedir. Ocak ay?nda tercih etmemiz gereken bal?klar ise tekir,
lüfer, çinekop, kefal, hamsi, k?rlang?ç, uskumru, palamut ve istavrittir. Özellikle
kefal ve hamsi ocak ay?nda en ya?l? dönemini ya?ayan bal?klard?r.”

x

Hi!
I'm Mack!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out